دوره و شماره: دوره 20، شماره 73، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-192 
4. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی

صفحه 35-52

رضا رحیمی؛ محمد حسین کیانمهر؛ سیدرضا حسن بیگی؛ پیام زرافشان


8. بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت

صفحه 93-112

سیامک مصلحی رودی؛ محمد حسین عباسپورفرد؛ محمد حسین آق خانی


10. مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور

صفحه 129-144

علی رشادصدقی؛ ابوالفضل ناصری؛ خسرو محمدی قرمزگلی