نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و پژوهشگر واحد تحقیقات سازمان اتکا

2 استاد گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 استادیار گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

یکی از روش‌های استفاده از فضولات دامی، فشرده‌سازی و پلت کردن آن است که باعث سهولت در حمل و نقل، کاهش بو و آزادسازی تدریجی نیتروژن می‌شود. برای پلت کردن کود دامی از دستگاه‌های اکسترودر و پلت‌کنندۀ دیسکی استفاده می‌شود. از آنجا که تکه ­های سنگ‌ و مواد اضافی موجود در کود انبار شده، باعث آسیب رساندن به دستگاه‌های پلت‌سازی می‌شود، جداسازی سنگ از کود قبل از فرآوری از جمله ضروریات فرآوری کود خواهد بود. در این تحقیق، یک دستگاه جداساز گرانشی با هدف جداسازی سنگ از کود طراحی و ساخته شد. با تغییر سه پارامتر شیب صفحات جداساز مواد، رطوبت کود و اندازۀ ابعاد سنگ و کود، عملکرد دستگاه ساخته شده ارزیابی شد. بدین منظور سطوح آزمایش برای شیب صفحات جداساز 10، 15 و 20 درجه، برای رطوبت کود 10، 30 و 50 درصد رطوبت و برای اندازۀ تکه­های سنگ و کود 10 و کمتر از 10، بین 10 تا 20 و بین 20 تا 50 میلی‌متر درنظر گرفته شد. بامقایسه میانگین‌ها، بیشترین بازده جداسازی سنگ از کود با دستگاه (به میزان81/76 درصد)، در سطح شیب 10 درجه، رطوبت 50 درصد و تکه سنگ­ های 10 و  کمتر از 10 میلی‌متر، به­ دست آمد.

کلیدواژه‌ها

Alemi, H., Kianmehr, M. H., Borghei, A. M., & Alasi, M. (2015). The effect of nitrogen fertilizer pelleting process on gradual release of nitrogen in soil and its increase in basil plant. Agriculture Journal, 106, p. 8-14. (in Persian)
 
Anon. (2006). Hard Particle Separator Report.  Research Report. Adas Composting Research Project.
 
Anon. (2012). Statistics of Agricultural Jihad. Report. Iran. (in Persian)
 
Anon. (2013). Italvibras Company. http://www.italvibras.it.
 
Ayodeji, O. O., & Yisa, J. J. (2014). Design and fabrication of rice de-stoning machine. Food Science and Technology, 2(1), p. 1-5.
 
Balascio, C. C., Misra, M. K., & Johnson, H. P. (1987). Particle movement and separation phenomena for a gravity separator: I. Development of a Markov probability model and estimation of model parameters. Transactions of the ASAE, 30(6), p. 1834-1839.
 
Colijn, H. (1984). Weighing and Proportioning of Bulk Solids. Trans Tech Publications.
 
Despotović, Ž. V., Šinik, V., Janković, S., Dobrilović, D., & Bjelica, M. (2015). Some specifics of vibratory conveyor drives. In International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection. Oct. 15 -16. Zrenjanin, Serbia.
 
Falconer, A. (2003). Gravity separation: old technique/new methods. Physical Separation in Science and Engineering, 12(1), p. 31-48.
 
Feller, R., Mizrach, A., Zaltzman, A., & Schmilovitch, Z. (1981). Gravity separation over a mesh belt conveyor.  Journal of Agricultural EngineeringResearch, 26(5), p. 371-377.
 
Honaker, R. Q., Singh, N., & Govindarajan, B. (2000). Application of dense-medium in an enhanced gravity separator for fine coal cleaning. Minerals Engineering, 13(4), p. 415-427.
 
Patil, V. N., & Sarode, S. D. (1988). Seedquality studies in wheat as influenced by specific gravity separator. Seed Research, 16(1), p. 114-116.
 
Poosti, B. (2014). The Theory of Vibrations with Its Applications. Shahre Ab Press. (in Persian)
 
Rasekh, M., Tavakoli, T., Firoozabadi, B., & Kianmehr, M, H. (2005). Experimental studying of performance of gravity separator aparatus in separation of sunn Pest–Damaged wheat. Quarterly Journal of Food Science and Technology of Iran, 2(3), p. 33-47. (in Persian)
 
Ray, T. K. (2005). Mechanical Handling of Materials. Asian Books Private Limited. New Delhi.
 
Rezaifar Hassan-Beygi, S. R., Kianmehr, M. H., & Azadegan, B. (2008). Investigating the physical properties of pellet cow manure. Journal of Agriculture, 10(2), p. 53-69.
(in Persian)
 
Silva, W. R., & Marcos-Filho, J. (1982). Effect of weight and size of maize seedson field performance. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, 17(12), p. 1743-1750.
 
Tomas, J. 1990. An introduction to gravity separators. Powder and Bulk Engineering. 12, p.
36-38.
 
Yisa, M. G., Fadeyibi, A., Katibi, K. K., & Ucheoma, O. C. (2017). Performance evaluation and modification of an existing rice destoner. International Journal of Engineering Technologies, 3(3), p. 169-175.