مدیر مسئول


دکتر حسین دهقانی سانیج دانشیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

آبیاری

سردبیر


دکتر مرتضی الماسی استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم ها

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی الماسی استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و بیوسیستم ها

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی جعفری استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مکانیک ماشین های کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهاره جمشیدی دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ارژنگ جوادی استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مهندسی ماشین های کشاورزی

  • email2arzhangyahoo.com
  • h-index: 8

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا چگینی دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

مهندسی ماشین های کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین سعیدی راد دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مهندسی ماشین های کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد شریفی دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مهندسی ماشین های کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدجواد شیخ داودی استاد بازنشسته گروه مهندسی بیو سیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مکانیک ماشین های کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا علیزاده دانشیار موسسه تحقیقات برنج کشور

مهندسی ماشین های کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا علیمردانی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهندسی ماشین های کشاورزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد غضنفری مقدم استاد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهندسی مکانیک بیوسیستم

اعضای هیات تحریریه


دکتر برات قبادیان استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید مینایی استاد دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی ماشین های کشاورزی

مدیر داخلی


مهندس آزاده مهدی پور کارشناس ارشد

  • azhmahdipouryahoo.com

صفحه آرا


مهندس سمیه وطن دوست کارشناس اجرایی نشریه

علوم ارتباطات اجتماعی

  • vatandoust.sgmail.com

ویراستار


مهندس محمدرضا داهی کارشناس-ویراستار ادبی

  • mreza.dahigmail.com