نام داور سمت / سازمان
محمد ابونجمی عضو هیات علمی دانشگاه پردیس ابوریحان
بهمن یارقلی
فرزاد آزادشهرکی دکتری فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)
علی اسحق بیگی عضو هیئت علمی- دانشگاه صنعتی اصفهان
هرمز اسدی استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
نادر اسد زاده موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
ایرج اسکندری
سیدرضا اشرفی زاده بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی صفی آباد دزفول
کامران افصحی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات،
سید محمد جواد افضلی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
صادق افضلی نیا عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
امیرحسین افکاری سیاح هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم ـ دانشگاه محقق اردبیلی
حمید آقاگل زاده رئیس گروه ماشین آلات و مکانیزاسیون مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز (ایران ژاپن)
محمد حسین آق خانی عضو هیئت علمی
عباس اکبرنیا عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
مرتضی الماسی استاد/دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
محمد امامی
عبداله ایمان مهر دانشگاه اراک
افشین ایوانی هیت علمی
حسین باخدا عضو هیات علمی
ایرج باقری عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
نیکروز باقری عضو هیات علمی
محمدرضا بختیاری معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی همدان
احمد بناکار عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد علی به آئین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
هوشنگ بهرامی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
بهزاد بهزادی مکوندی بهزادی مکوندی
هما بهمدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی hbehmadi@yahoo.com
سید حسن پیشگر کومله دانشگاه تهران
سید حسین پیمان هیات علمی-گروه مکانیزاسیون کشاورزی- دانشکده علوم کشاورزی - دانشگاه گیلان
بهجت تاج الدین عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فواد تاجیک هیات علمی موسسه
اورنگ تاکی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
کبری تجددی طلب موسسه برنج
عباس تقی پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول
جبراییل تقی نژاد استادیار- بخش تحقیقات فنی ومهندسی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
حمید توکلی پور گروه مهندسی صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد ، واحد تهران شمال
عبدالعباس جعفری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
علی جعفری عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهرنوش جعفری استادیار گروه مهندسی بیوسیستم-دانشکده کشاورزی-دانشگاه صنعتی اصفهان
امید جمشیدی تخصص : توسعه روستایی و روش های تحلیل چند منظوره
بهاره جمشیدی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
ارژنگ جوادی
حسین جوادی کیا دانشگاه رازی کرمانشاه
جلال جوادی مقدم عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حسین چاجی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
غلامرضا چگینی دانشیار دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان
علی حاجی احمد عضو هیات علمی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
امیررضا حبیبی گروه علوم دامی. دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی.دانشگاه علوم تحقیقات . تهران
نسیم حبیبی گروه مهندسی سیستم های کشاورزی. واحد علوم و تحقیقات . دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران
جعفر حبیبی اصل عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خوزستان
محسن حیدری سلطان آبادی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
سیدرضا حسن بیگی عضو هیات علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
عادل حسینپور
مجید خانعلی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
محمد اسماعیل خراسانی فردوانی هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد خزایی عضو هیئت علمی- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
محمدهادی خوش تقاضا دانشگاه تربیت مدرس، گروه مکانیک بیوسیستم
بهروز دشتی سازمان ساتبا
الیاس دهقان محقق و عضو هیات علمی
حسین دهقانی سانیچ عضو هیات علمی موسسه فنی و مهندسی
حماد ذرعی فروش دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
حسن ذکی دیزجی مدیر گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز
منصور راسخ هیات علمی/ دانشگاه محقق اردیلی
صفت اله رحمانی
محمد هاشم رحمتی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
محمدعلی رستمی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش
مجتبی رضایی عضو هیئت علمی موسسه برنج کشور پژوهشگران تحقیقات فنی و مهندسی
ایرج رنجبر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تاکستان
غلامحسین رنجبر موسسه تحقیقات شوری
عباس روحانی دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی.
مجید روزبه هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
امیدرضا روستاپور موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
محمدحسین رئوفت عضو هیات علمی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
مرتضی زنگنه گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی/دانشکده علوم کشاورزی/دانشگاه گیلان/رشت/ایران
سالومه سپهری
حامد سعیدی دبیر کارگروه پهپاد و مدیر مرکزنوآوری و شتابدهی
محمدحسین سعیدی راد دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد شاکر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات فارس
محمدجواد شیخ داودی سایر
احمد شریفی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمد شریفی دانشگاه تهران
هومن شریف‌نسب عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سهامه شفیعی
محسن شمسی عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
فیض اله شهبازی دانشگاه لرستان
مسعود شهربانو نژاد عضو هیات علمی سازمان تحقیقات
مرتضی صادقی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا صادق نژاد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
سید مرتضی صداقت حسینی عضو هیئت علمی آموزشی- مرکز آموزش عالی امام خمینی
حسن صدرنیا
محمد صفی الدین گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود صفری عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علی اکبر صلح جو استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
رضا طباطبایی کلور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میثم طباطبائی استاد یار پژوهشکده بیوتکنولوژی
سعید ظریف نشاط عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی عادلخانی دانشگاه آزاد واحد کرملنشاه
سعید عباسی محقق مکانیزاسیون کشاورزی
فریبرز عباسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمد حسین عباسپورفرد دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی بیوسیستم
یوسف عباسپور گیلانده عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر عرب حسینی دانشگاه ابوریحان
آذرخش عزیزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خوزستان
اصلان عزیزی عضو هیات علمی موسسه فنی و مهندسی کشاورزی
عزت اله عسکری اصلی ارده دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا علامه عضو هیات علمی موسسه برنج
محمدرضا علیزاده عضو هیات علمی (دانشیار) موسسه تحقیقات برنج کشور
رضا علیمردانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عبداله عمرانی مدیر واحد خدمات پس از فروش ماشینهای کشاورزی
لیلا عنبرستانی گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
احمد غضنفری مقدم استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
حامد فاطمیان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رضا فامیل مومن عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سعید فیروزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
حسن قاسمی مبتکر گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
مهدی قاسمی ورنامخواستی استادیار/دانشگاه شهرکرد
بهرام قمری عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
محمد قهدریجانی هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
حسین کارپرورفرد دانشیار بخش مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
نواب کاظمی استادیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سجاد کیانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد حسین کیانمهر استاد گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی کرامت جهرمی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
نوید کریمی دانشگاه اراک
علی ماشاءاله کرمانی هیأت علمی/ گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جلال کفاشان
علیرضا کیهانی استاد، دانشکده کشاورزی تهران
حمیدرضا گازر عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - وزارت جهاد کشاورزی
حمیدرضا یگانه صالح پور گروه فنی و مهندسی و ماشینهای کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، کرمانشاه
شیوا گرجیان مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
عبدالله گلمحمدی دانشگاه اردبیل
فرزاد گودرزی بخش تحقیقات فنی مهندسی - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
علی نجات لرستانی مدیر گروه / دانشیار دانشگاه رازی
محمد لغوی استاد ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
نعیم لویمی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
حسین مبلی عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منایع طبیعی دانشگاه تهران
علی متولی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
یاریس مجنونیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدسعید محتسبی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی گروه ماشینهای کشاورزی
احمد محمدی گروه مکانیزاسیون کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حیدر محمدقاسم نژاد ملکی استادیار گروه مکانیزاسیون و مهندسی بیوسیستم، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
رضا محمدی گل
حسین محمدی مزرعه عضو ه
اسمائیل محمودی
اصغر محمودی هیات علمی دانشگاه تبریز
عارف مردانی کرانی دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی بیوسیستم
علی میرزا خانی نافچی دانشگاه نیویورک آمریکا
افشین مرزبان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
جعفر مساح عضو هیات علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران - گروه فنی و کشاورزی
احمد مستعان عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری
محمدرضا مستوفی سرکاری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (کرج)
منصوره مظفری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آ-ش
رسول معمار گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه کشاورزی
حسین مقصودی عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
کاوه ملازاده عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم ـ دانشگاه کردستان
سعید مینایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نسیم منجزی استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدمهدی مهارلویی دانشگاه کرمان
عباس مهدی نیا عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسین موسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سید رضا موسوی سیدی عضو هیات علمی دانشگاه ساری
مجتبی نادری بلداجی دانشگاه شهرکرد
مجید نامداری دانشگاه زنجان،دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی
جواد نصیری عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
سید مهدی نصیری بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
نیما نصیریان گروه بیوسیستم . دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. شوشتر. ایران
صمد نظرزاده اوغاز عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسین نوید عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز
شهرام نوروزیه موسسه تحقیقات پنبه کشور
سید جعفر هاشمی رئیس دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عباس همت استاد
عادل واحدی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
زهرا یوسفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان
محمد رضا وفایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
محمد یونسی الموتی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی