دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-108