دوره و شماره: دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-138 
7. ساخت و ارزیابی دستگاه خانگی تولید کمپوست از ضایعات گیاهی

صفحه 69-84

روزبه عبدی؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور


9. بررسی بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی در کشت گندم، مطالعۀ موردی: دشت مهران

صفحه 97-110

احمد امیدی؛ مهدی شعبانزاده؛ مجید خانعلی؛ فرهاد محمودی