تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی (ERAMS) - پرسش‌های متداول