بر اساس نویسندگان

آ

 • آبدانان مهدی زاده، سامان [1] استادیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • آبدانان مهدی زاده، سامان [1] استادیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آبدانان مهدی زاده، سامان [1] استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آزادشهرکی، فرزاد [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • آزادشهرکی، فرزاد [1] موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی؛ کرج، ایران
 • آزادگان، بهزاد [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • آسودار، محمد امین [1] استاد دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آقاعزیزی، سعید [1] دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آق خانی، محمد حسین [1] استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

ا

 • ابراهیمیان، حامد [1] استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیم زاده، سیدمحمدعلی [1] استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • احمدی، حجت [1] استادیار دانشگاه ارومیه
 • اسدی، اردشیر [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • اسدی، اردشیر [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • اسدی، اردشیر [1] عضو هیئت علمی
 • اسدی، اردشیر [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اسدی، اردشیر [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
 • اسدی، اردشیر [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.
 • اسدی، محمد اسماعیل [1] استادیار آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • اسدی، هرمز [1] استادیار پژوهش دفتر پژوهش های اقتصادی اجتماعی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • اسلامی، محمد [1] استادیار بخش انرژی و هوافضا ، دانشگاه شیراز
 • اسماعیل زاده، ابراهیم [1] عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسماعیل زاده، ابراهیم [1] کارشناس ارشد گروه مکانیک بیوسیستم- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گرگان - ایران
 • اصغری چنار، مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اعلمی، مهران [1] استادیار دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • افراسیاب، پیمان [1] استادیار دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
 • افشارنیا، فاطمه [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • افضلی، سید محمد جواد [1] محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • افضلی گروه، هوشنگ [1] پژوهشگر، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.
 • افضلی گروه، هوشنگ [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • افضلی نیا، صادق [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • افضلی نیا، صادق [1] دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • افضلی نیا، صادق [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
 • افضلی نیا، صادق [1] عضو هیات علمی و استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • افکاری سیاح، امیرحسین [2] هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم ـ دانشگاه محقق اردبیلی
 • افکاری سیاح، امیرحسین [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه محقق اردبیلی.
 • اکبری، مهدی [1] دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • اکرامی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • اکرم، اسدالله [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • الماسی، فرزاد [1] کارشناس ارشد مرکز آموزش جهاد کشاورزی
 • الماسی، مرتضی [1] استاد، گروه مهندسی سیستمهای کشاورزی،دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،تهران،ایران
 • الماسی، هادی [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • الهامی‌راد، امیرحسین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
 • امام جمعه، زهرا [1] استادگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • امام‌جمعه، زهرا [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
 • امید، محمود [1] استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • امیدی، احمد [1] دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • امیریان، امیر [1] کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه علوم کشاورزی گرگان - گرگان- استان گلستان - ایران
 • امین پناه، هاشم [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • انتظامی، علی‌اکبر [1] استاد گروه شیمی پلیمر دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
 • اندرزیان، بهرام [1] استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
 • اورک، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد استادیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • اورک، هادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • اوکوس، مارتین [1] دانشکده مهندسی کشاورزی و بیولوژیکی ـ دانشگاه پوردو ـ لفایت ـ ایالات متحده امریکا

ب

 • بابازاده، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بجایی، فرید [1] دانشجوی دکتری مکانیک بیوسیستم گروه مهندسی بیو‌سیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • بذرافشان، محسن [1] استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
 • برادران، غلامرضا [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.
 • برقعی، علی محمد [1] استاد، گروه مهندسی سیستمهای کشاورزی،دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،تهران،ایران
 • بصیری، شادی [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • بناکار، احمد [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • بناکار، احمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • به آئین، محمد علی [1] سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • بهروزی نیا، ثمر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی
 • بهزادی مکوندی، بهزاد [1] دانشجوی دکتری مکانیک ماشین آلات کشاورزی، گروه مهندسی سیستمهای کشاورزی،دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،تهران
 • بهشتی، بابک [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

پ

 • پناهی، بهمن [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.
 • پورباقر، رقیه [1] دانش آموخته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ت

 • تاج‌الدین، بهجت [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات صنایع غذایی و مسائل پس از برداشت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • تاش شمس آبادی، حسینعلی [1] استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • تاکی، اورنگ [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • تاکی، اورنگ [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • تاکی، اورنگ [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • تاکی، اورنگ [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • تاکی، اورنگ [1] عضو هییت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی اصفهان
 • تاکی، اورنگ [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • تفهمی، داریوش [1] کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، مدیریت کشاورزی لنگرود، سازمان جهاد کشاورزی گیلان
 • تقی نژاد، ابراهیم [1] استادیار رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی
 • تقی نژاد، ابراهیم [1] استادیار مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی، مغان، ایران
 • توکلی، حامد [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک
 • توکلی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی

ج

 • جاویدان، سید محمد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • جعفری، عبدالعباس [1] عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
 • جمالی، محمد رضا [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز
 • جمشیدی، بهاره [1] استادیار بخش تحقیقات ماشین‌های کشاورزی مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • جمشیدی، بهاره [1] دانش‌آموخته دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس و استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جمشیدی، بهاره [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • جمشیدی، بهاره [1] استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • جمشیدی کلجاهی، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • جنت خواه، جواد [1] دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی
 • جوادی، ارژنگ [1] استاد،مهندس تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،ایران
 • جوادی، ارژنگ [1] استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • جوادی کیا، حسین [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • جوادی مقدم، جلال [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کرج ایران
 • جوادی مقدم، جلال [1] موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی؛ کرج، ایران
 • جوام، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • جوکار، لادن [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز.

ح

 • حاتمی، پیام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حبیبی، فاطمه [1] استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • حبیبی اصل، جعفر [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • حبیبی اصل، جعفر [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • حبیبی اصل، جعفر [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خوزستان
 • حبیبی‌اصل، جعفر حبیبی‌اصل [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی
 • حجازیان، محمد [1] دانشجوی دکتری/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشکده منابع طبیعی
 • حسن‌اقلی، علیرضا [1] دانشیار بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • حسن بیگی، سیدرضا [1] استاد گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • حسن خانی قوام، فرشته [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حسین زاده بندبافها، هما [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسین زاده سامانی، بهرام [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • حسین زاده سامانی، بهرام [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • حسین زاده سامانی، بهرام [1] و استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • حق طلب، دیدار [1] کارشناس تحقیقات ماشین های، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

خ

د

ذ

ر

 • راسخ، منصور [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم ـ دانشگاه محقق اردبیلی
 • راسخ، منصور [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رحیمی، رضا [1] فارغ التحصیل پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و پژوهشگر واحد تحقیقات سازمان اتکا
 • رحمتی، محمد هاشم [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رحمتی، محمد هاشم [1] عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رستمی، سجاد [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رستمی، محمدعل [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 • رستمی، محمدعلی [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
 • رستمی، محمدعلی [2] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش
 • رستمی، محمدعلی [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.
 • رستمی، محمد علی [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
 • رستمی کندری، سجاد [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رشادصدقی، علی [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • رشادصدقی، علی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • رشادصدقی، علی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
 • رضایی اصل، عباس [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رضایی اصل، عباس [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - گرگان - ایران
 • رضایی اصل، عباس [1] عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رضوی، مهساسادات [1] دانشجوی دکترا مهندسی بیوسیستم ـ دانشگاه محقق اردبیلی
 • رمدانی، زینب [1] دانش‌آموخته دکتری مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • رمضانی، آزیتا [1] فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
 • رمضانی مقدم، محمد رضا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم زراعی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • رنجبر، سید فرامرز [1] دانشگاه تبریز
 • رنجبر، فردین [1] عضو هیات علمی شاغل در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
 • رهنما، مجید [1] استادیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • روحانی، عباس [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • روربه، مجید [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • روزبه، مجید [2] هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
 • روزبهانی، محبوبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • روستا، محمدجواد [1] دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
 • رئیسی جعفرآبادی، ندا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • رئوفت، محمدحسین [1] استاد گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز

ز

 • زارعی، سمیرا [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه کردستان
 • زارعی، سمیرا [1] گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • زارعی، قاسم [1] موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی؛ کرج، ایران
 • زارعی، قاسم [1] موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ـ کرج ـ ایران،
 • زارعی، قاسم [1] موسسه تحقیقا ت فنی و مهندسی کشاورزی
 • زرافشان، پیام [1] استادیار گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • زلفی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • زمانی، اکبر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • زمردی، شهین [1] استادیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • زورآبادی، اصغر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد

س

 • ساعدی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مهندسی مکانیک بیویسیستم دانشگاه شهرکرد
 • سالمی، حمیدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • سالمی، حمیدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • سبزی، سجاد [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سعیدی راد، محمدحسین [1] دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • سعیدی راد، محمدحسین [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • سعیدی راد، محمدحسین [1] دانشیار؛ بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • سعیدی راد، محمدحسین [1] دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد ایران
 • سعیدی راد، محمد حسین [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • سلامتی، نادر [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل
 • سلیمانی‌فرد، منصوره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ش

ص

 • صادقی لاری، عدنان [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
 • صادقی‌ ماهونک، علیرضا [1] استادیار دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • صادق نژاد، حمیدرضا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • صالحی، رضا [1] استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس کرج، گروه علوم باغبانی و فضای سبز
 • صالحیان، فرزاد [1] دانشجوی دکتری مکانیک بیوسیستم دانشگاه تربیت مدرس
 • صیدی، رحیم [2] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صداقت حسینی، سید مرتضی [1] استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • صداقت‌حسینی، سیدمرتضی [1] مدرس مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
 • صدرنیا، حسن [1] دانشگاه فردوسی مشهد
 • صدقی، حسین [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • صفری، محمود [1] عضو هیئت علمی
 • صلح جو، علی اکبر [2] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • صلح جو، علی اکبر [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زرقان، ایران
 • صلح‌جو، علی‌اکبر [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان فارس
 • صلواتیان، سید بابک [1] محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران
 • صلواتیان، سید بابک [1] محقق پژوهشکده چای کشور، لاهیجان
 • صوتی خیابانی، محمود [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ض

 • ضیایی، علیرضا [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

ط

ظ

 • ظریف نشاط، سعید [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • ظریف نشاط، سعید [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری، مشهد، ایران
 • ظریف نشاط، سعید [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • ظریف نشاط، سعید [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ع

غ

 • غائبی، هادی [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک
 • غریبی اصل، سیامک [1] عضو هیئت علمی، گروه کشاورزی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • غضنفری مقدم، احمد [1] استاد پژوهشکده باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • غلامی، مهران [1] مربی پژوهشی بخش تحقیقات زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ف

 • فاضلی، صداقت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی
 • فاضل نیاری، ضرغام [1] دانشجوی دوره دکترای تخصصی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • فاضل نیاری، ضرغام [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، اردبیل، ایران.
 • فتحعلی نژاد، کاظم [1] کارشناس ارشد زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، تنکابن، ایران.
 • فریدی، حمیده [1] دانشگاه تهران پردیس ابوریحان دپارتمان مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • فرهادی، پیام [1] دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • فرهادی، پیام [1] دانشگاه محقق اردبیلی
 • فرهادی، رویا [1] دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران
 • فیروزی، سعید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ق

ک

 • کاظمی، نواب [1] استادیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • کیانمهر، محمد حسین [1] استاد دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان
 • کیانمهر، محمد حسین [2] استاد گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • کیان مهر، محمدحسین [1] استاد دانشگاه تهران
 • کاووسی بلوطکی، حسن [1] مربی پژوهش گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، ایذه، ایران
 • کرمی، زهره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه گرگان
 • کرمی، علی داد [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • کریمی، عبدالحمید [1] بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • کریمی، نیره [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان
 • کرمانی، علی ماشاءاله [1] دانشگاه تهران
 • کسرایی، مهدی [1] استادیار بخش مهندسی بیوسیستم ، دانشگاه شیراز
 • کشوری، آتنا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران.
 • کلانتری، سیامک [1] دانشیار گروه باغبانی دانشگاه تهران
 • کمالی، آزاده [1] دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

گ

 • گازر، حمیدرضا [2] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - وزارت جهاد کشاورزی
 • گیلانی، عبدالعلی [1] استادیار بخش تحقیقات برنج مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • گیلانی، عبدالعلی [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • گلزاریان، محمودرضا [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گل محمدی، عبدالله [1] عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • گل‌محمدی، عبدالله [1] عضو هیات علمی دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی- گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم
 • گوانجی، سارا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • گودرزی، فرزاد [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • گودرزی، فرزاد [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان،
 • گوشه، سید محی الدین [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ل

 • لرستانی، علی نجات [1] مدیر گروه / دانشیار دانشگاه رازی
 • لسانی، میثم [1] دانشجوی دکتری گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • لشگری، مجید [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک
 • لطیفی، عاصفه [1] محقق و عضو هیات علمی‌ موسسه تحقیقات برنج کشور
 • لطفعلیان، مجید [1] گروه جنگلداری،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • لطفعلیان، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • لطفعلیان، مریم [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • لطفعلیان دهکردی، امین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شهکرد
 • لطفعلی آینه، غلامعباس [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

م

 • مالکی، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • متولی، علی [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • متولی، علی [1] گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • مجد سلیمی، کوروش [1] محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران
 • محتسبی، سید سعید [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • محجوبی، آرش [1] مدیر دفتر فنی و مهندسی شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان
 • محمدی، آسیه [1] دانشجوی بخش مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محمدی، دادگر [1] مربی بخش تحقیقات اقتصادی-اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • محمدی امینی، زهرا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمددوست چمن آباد، حمیدرضا [1] عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات ـ دانشگاه محقق اردبیلی
 • محمدرضائی، راشد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
 • محمدزمانی، داود [1] استادیارگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران
 • محمدزمانی، داوود [1] مدیر گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه آزاد تاکستان
 • محمدی قرمزگلی، خسرو [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمدی کیا، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • محمدی گل، رضا [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک
 • محمدی لیمایی، سلیمان [1] گروه جنگلداری، دانسکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • محمدنیا گالشکلامی، مهدیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • محمودی، اصغر [1] دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • محمودی، اصغر [1] دانشیار گروه مهندسی بیو‌سیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • محمودی، اصغر [1] دانشگاه تبریز
 • محمودی، فرهاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • مختاری، فرهاد [1] پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • مرادخانی، مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه زراعت، تاکستان، ایران.
 • میران زاده، مختار [1] محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • مردانی کرانی، عارف [1] دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی بیوسیستم
 • میرزایی، سجاد [1] گروه مهندسی بیوسیستم ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • مرزبان، افشین [1] استادیار گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران.
 • مرزبان، افشین [1] استادیار، گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، ملاثانی ، خوزستان
 • مرزبان، افشین [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • میرلطیفی، سیدمجید [1] دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
 • مساح، جعفر [1] دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ابوریحان دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس ابوریحان، گروه مکانیک بیوسیستم
 • مستوفی سرکاری، محمد رضا [1] دانشیار پژوهش بخش ماشین های کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • مسعودی، حسن [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی بیو سیستم دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مسعودی، حسن [1] هیات علمی/ دانشگاه شهید چمران اهواز
 • میسمی، محمد علی [1] استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مشرف، لاله [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • مشرف، لاله [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • مشرّف، لاله [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • مصری گندشمین، ترحم [1] دانشیار گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • مصلحی رودی، سیامک [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مظفری، منصوره [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی
 • مظهری، محمد [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان روضوی
 • معین فر، عبدالمجید [1] گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • ملک، سعید [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • مینایی، سعید [1] استاد گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مینایی، سعید [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • مینایی، سعید [2] عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • مینایی، سعید مینایی [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • منصوری، یعقوب [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • منصوری، ندا [1] دانشجوی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مهاجرانی، عزالدین [1] استاد پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی
 • مهدی نیا، عباس [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • مهدی نیا، عباس [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • مهدی‌نیا، عباس [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • موسی پور گرجی، احمد [1] استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران
 • موسوی، سیدمحمد [1] استاد گروه علوم و صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • مومنی، داود [2] موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • مومنی، داود [1] موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی؛ کرج، ایران

ن

و

 • واحدی، عادل [1] استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات،‌ آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • واحدی، عادل [2] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ه

 • هاشمی، سید جعفر [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • هاشمی، سید جعفر [1] استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • هاشمی، سید جعفر [1] دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • هاشمی، سید جعفر [1] رئیس دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • هاشمی، مریم [1] استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • هاشمی، مریم [1] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • هدایتی پور، ابوالفضل [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • هزارجریبی، ابوطالب [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • همایون فر، فرهاد [1] دانشگاه تهران/ پردیس ابوریحان

ی