اثر همپوشانی بشقاب‌ها و سرعت پیشروی بر کارایی دستگاه ترادیسک در تهیه زمین برای کاشت گندم در بقایای ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 مربی پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

دستگاه ترادیسک طی یک آزمایش مزرعه‌ای در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع ‌طبیعی خوزستان ارزیابی شد. در زمین محل آزمایش، در تابستان ذرت‌ ‌دانه‌ای کشت شد و پس از برداشت محصول آن، در پاییز، گندم کشت گردید. تیمارهای آزمایشی برای ترادیسک شامل فاکتوریل سرعت پیشروی (در سه سطح 8، 10 و 12 کیلومتر بر ساعت) و میزان همپوشانی بشقاب‌های ردیف‌های جلو و عقب (در سه سطح صفر، 30 و 60 درصد) بود. کارایی ترادیسک همچنین با روش مرسوم منطقه (شخم با گاوآهن برگردان‌دار به عنوان تیمار شاهد) مقایسه گردید. نتایج تجزیۀ واریانس دو سالۀ داده‌های زراعی نشان می‌دهد که تأثیر سرعت پیشروی ترادیسک، میزان همپوشانی بشقاب‌ها و اثر متقابل آنها و همچنین روش مرسوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم معنی‌دار نیست. نتایج مقایسۀ فنی تیمارها نشان می‌دهد که هرچه میزان همپوشانی بشقاب‌ها کمتر باشد میزان بقایای مانده بر سطح خاک به­طور معنی‌داری بیشتر می‌شود. بیشترین میزان بقایای مانده بر سطح خاک در همپوشانی صفر درصد به­میزان 6/88 درصد و کمترین آن در همپوشانی 60 درصد و به­میزان 7/64 درصد
به­دست آمده است. با افزایش سرعت پیشروی، شاخص MWD کاهش پیدا کرده است. کمترین میزان MWD در سرعت 12 کیلومتر بر ساعت به­مقدار 6/31 میلی‌متر و بیشترین میزان MWD در سرعت 8  کیلومتر بر ساعت به­مقدار 6/33 میلی‌متر به­دست آمده است. همچنین، در همپوشانی 60 درصد کمترین اندازه (MWD) به­میزان 1/29 میلی‌متر و در همپوشانی صفر درصد بیشترین (MWD) به­میزان 2/36 میلی‌متر اندازه‌گیری شده است. سرعت پیشروی 12 کیلومتر بر ساعت کمترین میزان مصرف سوخت یعنی  8/11 لیتر در هکتار و سرعت 8 کیلومتر بر ساعت بیشترین میزان مصرف سوخت به میزان 5/15 لیتر در هکتار را داشته است. نتایج نشان می­دهد که با بیشتر شدن همپوشانی بشقاب‌ها، سوخت مصرفی نیز افزایش پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


 A. and Afyuni, D. 2006. Reduced tillage on furrow for wheat-corn rotation. Fourth Farm Machinery and Mechanization Conference. Tabriz University. Aug. 23. Tabriz, Iran. (in Persian)   

 

Asoodar, M. and Sabzeh-Zar, H. 2008. Tillage-Equipments and Implements. Translated. Shahr Pub. 344 p. (in Persian)   

 

Chaji, H., Afshar-Chamanabadi, H. and Jamili, H. 2006. Evaluation of some tillage methods on soil physical properties, water use efficiency, fuel consumption and cotton yield. J. Agric. Eng. Res.
26(7): 159-174. (in Persian)

 

Clyde, A. W. 1939. Improvement of disk tools. Agr. Eng. 20, 215-221.

 

Dehghan, E. 2009. Effect of different tillage methods and seeding rates on wheat yield and yield components in south Khuzestan. Research Report. No. 88/1220. Agricultural Engineering Research Institute. Karaj, Iran. (in Persian)

 

Gordon, E. D. 1941. Physical reactions of soil on plow disks. Agr. Eng. 20, 205-208.

 

Habibi-Asl, J. and Gilani, A. A. 2011. Evaluation of different tillage methods for wheat production after rice in south Khuzestan. Research Report. No. 90/13. Agricultural Engineering Research Institute. Karaj, Iran. (in Persian)

 

Habibi-Asl, J. and Dehghan, E. 2012. Evaluation of technical and yield parameters of wheat seeding methods with different seeding rates in south Khuzestan. J. Agr. Mach. Eng. 1(2): 47-57. (in Persian)

 

Heidarpoor, N., Ahmadi-Khah, A. and Vaezi, B. 2010. Effect of different tillage methods on soil physical properties in rain fed wheat condition. J. Soil Water Protec. 4(17):107-124. (in Persian)   

 

Hifjur, R., Bhubaneswar, S. and Hari-Baboo, B. 2002. Computer-aided design for disk bottoms. AMA-AGR. MECH. ASIA. AF. 33(2): 19-21.

 

Kepner, R. A., Bainer, R. and Barger, E. L. 1978. Principles of Farm Machinery. AVI Pub. Co. New York, U.S.A.

 

Khosravani, A., Zabolestani, M., Sharifi, A., Mohseni-Maneshm, A,. Shahrbanoo-Nejhad, M. and Hemmat, A. 2003. Evaluation of surface tillage in water irrigated wheat. J. Agr. Mach. Eng. 17(4): 29-45.
(in Persian)

 

Shahrbanoo-Nejhad, M. and Sharifi, H. 2002. Evaluation of effect of subsoiler on sugar beet yield. Research Report. No. 214.  Agricultural Engineering Research Institute. Karaj, Iran. (in Persian)