تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی (ERAMS) - اهداف و چشم انداز