تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی (ERAMS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله