دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-138 
2. تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود

صفحه 1-18

رضا عباسی نژاد؛ علی نجات لرستانی؛ محمد یونسی الموتی


3. تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر بانک بذر علف های هرز

صفحه 19-30

علی اکبر صلح جو؛ محمد رضا جمالی؛ لادن جوکار


4. ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر

صفحه 31-46

زهرا عبداله زارع؛ محمد امین آسودار؛ نواب کاظمی؛ مجید رهنما؛ سامان آبدانان مهدی زاده


6. مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار

صفحه 59-70

سمیرا زارعی؛ جلال خدایی؛ فرزاد الماسی؛ راشد محمدرضائی


9. ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی

صفحه 97-108

محمدحسین سعیدی راد؛ عباس مهدی نیا؛ سعید ظریف نشاط؛ شهرام نوروزیه؛ صمد نظرزاده اوغاز؛ محمد رضا رمضانی مقدم