دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-119 
3. مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان

صفحه 15-28

زهرا محمدی امینی؛ یعقوب منصوری؛ حسن ذکی دیزجی