تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی (ERAMS) - واژه نامه اختصاصی