بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

4 استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

کدو یکی از محصولات تابستانی است که در بعضی از استان‌های کشور ایران کشت می‌گردد. تخم کدو حاوی مقادیر بالای روغن و پروتئین است. از آنجایی­که در ایران بیشتر زمین‌هایی که به کشت کدوی تخم آجیلی اختصاص می‌یابند مساحت کمی دارند، برداشت مکانیزه این محصول با دستگاه‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست. بذرگیری این محصول با دستگاه‌های بزرگ استخراج تخم کدو نیز مقرون به صرفه نیست. در این شرایط، استخراج تخم کدو نیاز به دستگاه‌هایی در اندازه­های کوچک دارد. در این تحقیق یک دستگاه استخراج تخم کدو مناسب با سطوح کوچک زیر کشت کدوی آجیلی در کشور ساخته و ارزیابی شد. درارزیابی دستگاه، اثر سرعت دورانی استوانۀ جداکننده (70، 65 و 55 دور در دقیقه)، زاویۀ استقرار استوانۀ جداکننده (صفر درجه، سه درجه شیب منفی)، ابعاد روزنه (1×3، 2×2 و 3×3 سانتی‌متر) روی عملکرد دستگاه (مقدار تخم کدوی استخراج ‌شده و مقدار تخم کدوی هدررفته) بررسی شد. در این تحقیق، آزمایش‌ها به­صورت فاکتوریل با سه فاکتور در سه تکرار و در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده­ها ونتایج به­دست آمده نشان می‌دهد که تأثیر سرعت دورانی و زاویۀ استقرار استوانۀ جداکننده بر جدا شدن تخم کدودر سطح 05/0 معنی‌دار است و اثر سرعت دورانی استوانۀ خردکن بر شکستگی دانه معنی‌دارنیست. همچنین، با توجه به مقدار تخم کدوی استخراج شده و تلفات تخم کدو، بهترین سرعت برای استوانۀ جداکننده 55 دور بر دقیقه با ابعاد روزنه 2×2 سانتی‌متر و زاویۀ استقرار صفر درجه به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


Al-Gaadi, J. K. A., Marey, S. A. and Sayed-Ahmed, J. F. 2011. Development and perfonnance evaluation of a summer squash seed extradite machine. Middle-East J. Sci. Res. 7(3): 352-361.

 

Anon. 2014. a report on general agricultural census. Statistical Center of Iran. Tehran, Iran.

 

Aviara, N. A., Shittu, S. K. and Haque, M. A. 2008. Development of a Guna Seed Extractor. Agric. Eng. Int. CIGR J. Manuscript PM 07 036. Vol. X.

 

Bellakhdar, J., Claisse, R., Fleurentin, J. and Younus, C. 1991. Repertory of standard herbal drugs in the Moroccan Pharmacopeia. J. Erhnopharmacol. 35, 123-143.

 

Eliwa, A. A. and Elfatih, A. 2012. Developing a local extraction watermelon seeds machine. J. Appl. Sci. Res. 8(1): 474-482.

 

Joshi, D. C., Das, S. K. and Mukherjee, R. K. 1993. Physical properties of pumpkin. J. Agric. Eng. Res. 54, 219-229.

 

 Karakaya, S., Kavas, A., Nehir El.S., Guduc, N. and Akdogan, L. 1995. Nutritive value of a melon seed beverage. Food chemistry, 52, 139- 141.