بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

نیشکر گیاهی است که از دیرباز برای تولید شکر و محصولات جانبی در استان خوزستان کاشت می‌شود و روش اصلی کاشت آن قلمه‌زنی است. با توجه به روش‌های مختلف کاشت قلمۀ نیشکر در خوزستان، این مطالعه در سال 1395 و با هدف بررسی این روش‌ها و استخراج شاخص‌های مناسب آن با توجه به شرایط این استان و در زمان معمول کاشت نیشکر در استان خوزستان (از نیمۀ دوم مرداد تا اوایل مهرماه) در کشت و صنعت حکیم فارابی اجرا شد. داده‌های این پژوهش نیز در حین کاشت از طریق مشاهده، تهیۀ عکس و گزارش‌نویسی
به­منظور جمع­آوری اطلاعات خام، مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین کارشناسان مجرب کشت و صنعت حکیم فارابی (25 نفر) صورت پذیرفت. در ابتدا، متغیرهای مؤثر برای شاخص‌های روش کاشت مناسب تعیین گردید. شاخص‌های هزینه، میزان کیفیت قلمه‌گذاری، ظرفیت مزرعه‌ای، تعداد حرکت تراکتور در زمین و ارگونومیک کار بررسی شد. برای تعیین روش مناسب کاشت از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. وزن‌دهی عوامل با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان کشاورزی صورت گرفت. شاخص‌های تعیین‌شده برای سه روش مختلف کاشت قلمۀ نیشکر با دست، کاشت نیمه‌مکانیزۀ قلمه نیشکر با دستگاه بُرنده-کارنده و کاشت مکانیزۀ قلمة نیشکر با دستگاه کارندۀ خودکار به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وارد و با نرم­افزار
Expert Choiceمقایسه شدند. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که کاشت نیمه‌مکانیزه با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت قلمه‌گذاری روشی است بهینه. از طرف دیگر، کاشت دستی به­دلیل هزینۀ بالا و به­رغم آنکه در شاخص کیفیت کاشت بهتر از کاشت مکانیزه عمل کرده، رتبه‌ای پایین‌تر به­دست آورده است.

کلیدواژه‌ها


Bhal, V. P. and Sharma, T. R. 2001. Present status and scope of tractor drawn automatic lister sugarcane cutter planter in Haryana. Annual Convention of the Indian Society of Agricultural Engineers at OUAT. Jan. 22-24. College of Agricultural Engineering and Technology, Bhubneshwar.

 

Bozorginia, A., Ghasemnejad-Maleki, H. M. and Jamshidi, A. R. 2017. Technical and economic survey of mechanized and hand sugarcane cultivation in Imam Khomeini Agro-industry. Second National Conference on Mechanization and Modern Technologies in Agriculture. May 12-13. Agriculture and Natural Resources University of Ramin, Khuzestan, Iran. (in Persian)

 

Dehghan, E., Sheikhdavoodi, M. J., Zaki-Dizaji, H. and Gilani, A. 2016. Fabrication and evaluation of grooved seed plate for dry-bed seeding of rice using pneumatic row crop planter. J. Eng. Res. Agric. Mech. Syst. 17(66): 87-100. (in Persian)

 

Ghodsipour, H. 2006. Analytical Hierarchy Process (AHP). Tehran, Amirkabir University of Technology. (in Persian)

 

Hignett, S. and McAtamney, A. 2000. Rapid ENTIRE Body Assessment (REBA). Appl. Ergon. 31, 205-201.

 

Khani, M. 2006. Construction and evaluation work cutting sugar cane for distributor. M. Sc. Thesis. Isfahan University of Technology. Isfahan, Iran. (in Persian)

 

Khodabandeh, N. 2009. Industrial Plants Cultivation. Sepehr Press. (in Persian)

 

Ripoli, M. L. C. and Ripoli, T. C. C. 2010. Evaluation of five sugarcane planters. Eng. Agric. Jaboticabal. 30(6): 1110-112.

 

Mohammadi-Amini, Z., Mansoori, Y. and Zaki- Dizaji, H. 2017. Comparison of two planter for vegetable cultivation in Khuzestan province. Agric. Mech. Syst. Res. 17(67): 15-28. (in Persian)

 

Murali, P. and Balakrishnan, R. 2012. Labour scarcity and selective mechanisation of sugarcane agriculture in Tamil Nadu, India. Sugar Tech. 14(3): 223-228.

 

Namjoo, M., Razavi, J. and Khani, A. 2015. Fabrication and evaluation of a metering device for a sugarcane billet planter. J. Agric. Sci. 25(1): 1-12.

 

Patil, A. B., Dave, A. K. and Yadav, R. N. S. 2004. Evaluation of Sugarcane Cutter Planter. 38th ISAE Annual Convention. Jan. 16-18. Dapoli, India.

 

Saaty, T. L. and Vargas, L. G. 1987. Uncertainty and rank ordering in the analytic Hierarchy process. Eur. J. Oper. Res. 32(1): 107-117.

 

Salassi, M. E., Breaux, J. B. and Hoy, J. W. 2004. Estimated cost differences between whole-stalks and billet sugarcane planting methods in Louisiana. J. Am. Soc. Sugar Cane Technol.
24, 250-257.

 

Singh A. K. and Singh P. R. 2017. Development of a tractor operated sugarcane cutter planter for mechanisation of sugarcane planting in deep furrows. Sugar Tech. 19(4): 416-423.

 

Solymani, I. 2014. Development and evaluation of precision metering device for Sugarcane billet planting machines. M. Sc. Thesis. Shahid Chamran University of Ahvaz. Ahvaz, Iran.
(in Persian)

 

Stolf, R., Fernandes, J. and Furalanineto, V. L. 1984. Influência do plantio mecanizado no índicede germinação da cana-de-açúcar. STAB-Açúcar, Álcool e Subprodutos, Piracicaba. 2(5): 22-26. (in Portugese)

 

Taghinezhad, J., Alimardani, R. and Jafary, A. 2014. Design and evaluation of three metering devices for planting of sugarcane billets. J. Agric. Sci. 20, 164-174.

 

Zaki-Dizaji, H., Minaei, S. and Yousefzadeh-Taheri, M. R. 2010. Development and test of an air-jet seed knockout device. AMA-Agr. Mech. Asia AF. J. 41(1): 45-50.