طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خوزستان

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

در راستای نیل به کشاورزی حفاظتی ماشین "خاک‌ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی کار" طراحی و ساخته شد. برای اجرای همزمان عملیات تهیه زمین و کاشت، یک خطی‌کار غلات به صورت دنباله‌بند با اتصال سه نقطه به دستگاه خاک‌ورز نواری متصل گردید. ماشین خاک‌ورز نواری ساخته شده به همراه کارنده مرکب با آن (که در این تحقیق ماشین خاک‌ورز-کاشت نواری نیز نامیده می‌شود) در شرایط مزرعه ارزیابی و با روشهای دیگر مقایسه گردید. این ارزیابی به صورت نوارهای یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجراء شد. نوارهای اصلی شامل چهار روش تهیه زمین و کشت به ترتیب T1 : تهیه زمین با گاوآهن برگردان‌دار+دیسک+ماله +کشت بوسیله خطی کار غلات، T2 : تهیه زمین با دو بار دیسک عمود بر هم + ماله + کشت بوسیله خطی کار غلات، T3 : تهیه زمین با دستگاه چیزل پیلر + کشت بوسیله خطی کار غلات و T4 : تهیه زمین و کشت همزمان با دستگاه ساخته شده خاک ورز نواری-کاشت بود. نوارهای فرعی نیز شامل میزان بذر مصرفی گندم به مقدار 160=S1 ، 200=S2 و 240=S3 کیلوگرم بر هکتار در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد که تیمار T4 کمترین مصرف سوخت و زمان مورد نیاز با مقادیر به ترتیب 6/8 لیتر بر هکتار و 62/1 ساعت بر هکتار را به خود اختصاص داده بود. این نتایج در حالی به دست آمد که با استفاده از ماشین جدید عملکرد محصول گندم به طور متوسط 11 درصد بیش از روش‌های دیگر بود.

کلیدواژه‌ها


Asadi, A., Yahya-Abadi, M. and Taki, O. 2011. The effect of conventional and conservation tillage on forage corn yield in a barley-corn rotation. J. Agric. Eng. Res. 12(1): 83-96. (in Persian)

 

Bram, G., Monica, M., Yusuke, U., Ken, D. S., Marco, L. G., Katrien, V., Luc, D. and Jozef, D. 2007. Influence of tillage, residue management, and crop rotation on soil microbial biomass and catabolic diversity. Appl. Soil Ecol. 37, 18-30.

 

Beeny, J. M. and Khoo, D. C. P. 1970. Preliminary investigation into the performance of different shaped blades for the rotary tillage of wet rice soil. J. Agric. Eng. Res. 15, 27-33.

 

Gangwar, K. S., Singh, K. K., Sharma, S. K. and Tomar, O. K. 2006. Alternative tillage and crop residue management in wheat after rice in sandy loam soils of Indo-Gangetic plains. Soil Till. Res.
88, 242-252.

 

 Gill, W. R. and Vanden-Berg, G. E. 1967. Soil dynamics in tillage and traction. Agriculture Handbook. No. 316.USDA Agricultural Research Service.

 

Habibi-Asl, J. 2011. Evaluation of different tillage methods for wheat production after rice in south Khuzestan. Research Report. No. 90/13. Agricultural Engineering Research Institute (AERI).
(in Persian)

 

Habibi-Asl, J. 2013. Improvement of rotary blades for strip-tillage in Khuzestan heavy texture soils. Research Report. No. 42851. Agricultural Engineering Research Institute Institute (AERI). (in Persian)

 

Habibi-Asl, J. and Singh, S. 2009. Optimization and evaluation of rotary tiller blades: Computer solution of mathematical relations. Soil Till. Res. 106, 1-7.

 

Hendrick, J. G. and Gill, W. R. 1971. Rotary tiller design parameters part III- ratio of peripheral and forward velocities. Trans -ASAE. 14 (4): 679-683.

 

Hendrick, J. G. and Gill, W. R. 1974. Rotary tiller design parameters part IV- blade clearance angle.
T -ASAE. 17(1): 4-7.

 

Hoobs, P. R., Mann, C. E. and Butler, L. 1988. A perspective on research needs for the rice –wheat rotation. Proceedings of the International Conference on Wheat Production Constraints in Tropical Environment. Jan. 19-23. Chiang Mai. Thialand.

 

Javadi, A. and Shahidzadeh, M. 2006. Evaluation of effect of a new combined machine on secondary tillage operations. 4th National Farm Machinery and Mechanization Conference. Tabriz University.
(in Persian)

 

Ros, V., Smith, R. J., Marley, S. J. and Erbach, D. C. 1995. Mathematical modeling and computer aided design of the passive tillage tools. T-ASAE. 38 (3): 675-683.

 

Tripathi, R. P., Sharma, P. and Singh, S. 2005. Tilth index: an approach to optimize tillage in rice–wheat system. Soil and Till. Research. 80: 125-137.