ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد یار و عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی بیو سیستم دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی سامانۀ‌ کنترل الکترونیکی سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری 7000 است، سامانه ای که برای افزایش سهولت کاربری ماشین برداشت نیشکر به کار گرفته شده است. جهت تعیین قدرت مانورپذیری، آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. نوع سامانۀ کنترلی در دو سطح (کنترل مکانیکی و الکترونیکی ) و سرعت موتور در سه سطح ( 1500، 1800 و 2100 دور بر دقیقه ) به عنوان فاکتورهای طرح در نظر گرفته شدند. میزان خطای موقعیت مکانی در زمان توقف نسبت به خط مبنا در هر یک از سامانه های مختلف کنترلی به دست آمد. نتایج تجزیۀ واریانس نشان می دهد که خطای توقف دروگر در سامانۀ کنترل الکترونیکی سرعت پیشروی دروگر معنی دار است که نشانگر قابلیت بهتر مانورپذیری و بی تأثیربودن تغییرات دور موتور (سرعت پیشروی) بر قدرت مانورپذیری دروگر مجهز به سامانۀ کنترل الکترونیکی است. در آزمون دوم، برای ارزیابی سرعت پاسخ سامانه‌های کنترل مکانیکی و الکترونیکی کنترل سرعت پیشروی، از طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار استفاده شد. در این آزمون نوع سامانۀ کنترلی و میزان تغییرات موقعیت اسپول شیر کنترل به عنوان فاکتورهای طرح در نظر گرفته شدند. بدین منظور در هر تکرار قدر مطلق خطای تغییرات ولتاژ پتانسیومتر (تغییرات سرعت)، که بیانگر تغییرات موقعیت موتور پله‌ای و در نتیجه تغییرات موقعیت اسپول شیر کنترل است، بررسی شد. نتایج به دست آمده از تجزیۀ واریانس نشان می دهد که تاثیر نوع سامانه بر سرعت پاسخ دارای اختلاف معنی داری در سطح 5درصد است. سامانۀ الکترونیکی با خطای3/388 پاسخ بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


Adachi, K., Ochi, Y. and Kanai, K. 2006. Development of CVT control system and its use for fuel-efficient operation of engine. Asian J. Contr. 8 (3): 219-226.

 

Akyeampong, J., Udoka, S., Caruso, G. and Bordegoni, M. 2014. Evaluation of hydraulic excavator   human-machine Interface concepts using NASA TLX. Int. J. Ind. Ergonom. 44, 374-382.

 

Balakrishnan, J. 2013. Steer by wire in agricultural tractors. Int. J. Sci. Eng. Res. 4(7): 1303-1311.

 

Baldo, R. F. G. and Magalhães, P. S. G. 2012. Sistema de controle de velocidade sincronizada entre doisveículos agrícolas. Ciência Rural. 42(2): 298-304. Doi:10.1590/s0103-84782012005000001

 

Gullberg, D. 2003. Development of a motor control algorithm used in a shift-by-wire system. M.Sc. Thesis. Electrical Engineering Department. Linkopings University.

 

Khodadadi, H. and Rashidi, A. A. 2013. Design, constraction of an internal combastion Engine without mechanical camshaft. 8th International Conference of Oil and Internal Combastion Engins. (in Persian)

 

Mackin, R. P. and Sheidler, A. D. 2012. Agricultural harvester with dual engines and power sharing based on engine temperature: Google Patents.

 

Magalhães, P. S. G., Baldo, R. F. G. and Cerri, D. G. P. 2008. Sistema sincronismo entre colhedora de cana-de-acucare o veiculo de transbordo. Eng. Agric. 28(2): 274-282.

 

Moradasgharlu, N. 2015. Electro-hydraulic tillage depth control system for tillage implements. 9th International Congress of Mechanization and Agricultural Machinary Engineering. (in Persian)

 

Wilwert, C., Navet, N., Song, Y. Q. and Lion, F. S. 2005. Design of automotive X-by-Wire systems. The Industrial Communication Technology Handbook. CRC Press. Available at: https://hal.inria.fr.

 

Winck, R .C., Elton, M. and Wayne, J. B. 2015. A practical interface for coordinated position control of an excavator arm. Automation in Construction. 51, 46-58.