نویسنده = سامان آبدانان مهدی زاده
تعداد مقالات: 3
2. توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-68

هادی اورک؛ سامان آبدانان مهدی زاده


3. ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر

دوره 18، شماره 69، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-46

زهرا عبداله زارع؛ محمد امین آسودار؛ نواب کاظمی؛ مجید رهنما؛ سامان آبدانان مهدی زاده