نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه آزاد تاکستان

2 مدیر گروه کارشناسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه فنی الغدیر زنجان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

در این تحقیق به منظور کشت ماشینی نشای گوجه­فرنگی، یک نشاکار تمام خودکار طراحی، ساخته و ارزیابی شد.  در این ماشین، یک سازوکار پله­ای سینی نشا را به تدریج به سمت پایین و طرفین هدایت می­کند تا بازوی بردارنده بتواند با بردارندۀ سوزنی­شکل خود به داخل خاک سلول فرو رود و نشا را در اختیار بگیرد.  آنگاه بازو با حرکت به سمت موقعیت لولۀ سقوط، نشا را همراه با خاک بستر رها می­کند.  سپس نشا به درون شیار ایجادشده با شیاربازکن هدایت می­شود.  به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه، آزمون مزرعه­ای دستگاه اجرا شد.  درصد آسیب­های مکانیکی به نشاها، زاویۀ استقرار نشاها از خط قائم و تغییر فاصلۀ بین نشاها روی ردیف کشت نیز از صفات مورد بررسی بودند.  آزمون­ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت.  تیمارهای آزمایش عبارت بودند از سه سطح سرعت پیشروی 1، 5/1 و 2 کیلومتر در ساعت و عمق کشت در دو سطح 5 و 10 سانتی­متر.  در اجرای آزمون­ها در هر واحد آزمایشی از بلوک، دستگاه یک ردیف 22 متری را نشاکاری می­کرد.  نتایج تحقیقات نشان می­دهد که اثر تغییر سرعت پیشروی دستگاه، عمق کشت و اثر متقابل آنها بر تمام صفات مورد بررسی معنی­دار است.  با توجه به نتایج آزمون­ها، مناسب­ترین سرعت پیشروی و عمق کشت برای نشا­کار طراحی شده به ترتیب 1 کیلومتر در ساعت و 5 سانتی­متر تعیین شد.  ظرفیت تئوری دستگاه با یک ردیف کشت و در سرعت 1 کیلومتر در ساعت، 06/0 هکتار در ساعت تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

Chow, J. B, J. Wang., J. K. and Myers, A. L. 1980. Hand-fed lettuce seedling block transplanter, Trans. ASABE. 23(5): 1117-1120.
 
Haffar­, ­I­.­ 1995­. ­Design and field evaluation of a Low cost Crop transplanter with multiple seedlings feed. AMA-Agric. Mech. ASIA AF. J. 26(3): 29-32.
 
Javidan, M. and Mohammad Zamani, D. 2012. Design, Construction and Evaluation of a Semi-automatic Tomato Transplanter. M.Sc. thesis. Islamic Azad University. Takestan Branch. Iran. (In Persian)
 
Kazmeinkhah, K.­ 2007. Determination­ of Energetic and Ergonomic Parameters of a Semi-automatic Sugar-beet Steckling Transplanter. J. Agric. Sci. Technol. 9(3):19-198.
 
Ladeinde­, M. A., S. Verma., S. R. and Baksher, ­V­. 1995. Performance of semi-automatic tractor - mounted cassava planter. AMA-Agric. Mech. ASIA AF. J. 26(1): 27-30.
 
Nandede, B.M., Kumar Ranjeet, Padhee D. 2013. Evaluation of multistage automatic vegetable transplanter (MAVT) for pot seedlings of tomato. BIOINFOLET - A Quart. J. Life Sci. 10(1b): 193-195.
 
Prasanna Kumar, G. V. and Raheman, H. 2012. Automatic feeding mechanism of a vegetable transplanter. Int. J. Agric. Biol. Eng. 5(2): 20-27.