طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار با موزع فنجانی مخروطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیارگروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

به­منظور کشت مکانیزه نشای گوجه­فرنگی، نشاکار نیمه­خودکار با موزع فنجانی مخروطی طراحی، ساخته و ارزیابی شد. در این ماشین، نشا با استقرار درون پیاله­های مخروطی از لولۀسقوطموزعمکانیکیبه درون شیار ایجادشده با شیاربازکن هدایت می­شود. در ارزیابی مزرعه­ای نشاکار، متغیرهای فاصلۀبیننشاهارویردیفکشت، درصد آسیب­دیدگی­های مکانیکی به نشاها و زاویۀاستقرارنشاهاازخطقائم بررسی شد.آزمون­ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک­های کاملا تصادفی در 10 تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از ترکیب سه سطح سرعت پیشروی شامل سرعت 1، 2 و 3 کیلومتر بر ساعت و عمق کاشت در دو سطح 5 و 10 سانتی­متر. نتایج آزمون­ها نشان داد که اثر متقابل سرعت و عمق کاشت بر متغیر­های مورد مطالعه تأثیر ندارد و عامل سرعت پیشروی فقط در زاویۀ استقرار بوته و آسیب ­دیدگی بوته معنی­دار است،  سرعت پیشروی و عمق کاشت بر فاصلۀ کاشت تأثیر معنی­داری ندارد و عمق کاشت عامل موثری فقط در زاویۀ استقرار است. مناسب­ترین سرعت پیشروی و عمق کاشت به­ترتیب 2 کیلومتر بر ساعت و 5 سانتی­متر و ظرفیت تئوری دستگاه در این سرعت و با یک ردیف کشت 08/0 هکتار بر ساعت تعیین شده ­است.

کلیدواژه‌ها


 

Chow, J. B., Wang, J. K. and Myers, A. L. 2008. Hand-Fed lettuce seedling block transplanter. T. ASAE. 23, 1117-1120.

 

Ghaffar, I. 2009. Design and field evaluation of a low–cost crop transplanter with multiple seedlings feed. AMA-AGR. Mech. Asia Af. 26(3): 29-32.

 

Javidan, M. 2012. Design, construction and evaluation of a semi-automatic tomato transplanter. M. Sc. Thesis. Islamic Azad university. Takestan Branch. Iran. (in Persian)

 

Kazmeinkhah, K. 2007. Determination of energetic and ergonomic parameters of a semi-automatic sugarbeet steckling transplanter.  J. Agric. Sci. Technol. 9(3): 190-198. (in Persian)

 

Ladeinde, M. and Baksher, V. 2010. Performance of semi-automatic tractor – mounted cassava planter. AMA-AGR. Mech. Asia Af. 26(1): 27-30.

 

Mahdian-Soltanabadi, A. 2006. design, development and investigation of semi-automatic cabbage transplanter. 5th National Conference on Agricultural Machinary Engineering and Mechanization. Mashhad, Iran. (in Persian)

 

Margolin, A. Baksher, V. and Verma, S. R. 1986. Development of semi-automatic transplanter. Acta Horti. Doi: 10.17660/ActaHortic.1986.187.24.

 

Mohammadzamani, D. 2014. Development and evaluation of a vegetable transplanter. Int. J. Techn. Res. Appl. 2(6): 40-46.

 

Mohammadzamani, D. Ghezavati, J. and Nazari. M, 2016. Design, construction, and evaluation of fully-automatic tomato transplanter.J. Eng. Res. Agric. Mech. Syst. 16(65): 79-92.
(in Persian)

 

Patil, A. 2015. Design, development and testing of hand held vegetable transplanter. Int. J. Adv. Res. (IJAR). 3(1): 247-253.

 

Prasanna-Kumarah, N. G. 2011. Development of a walk-behind type hand tractor powered vegetable transplanter for paper pot seedlings. Biosyst. Eng. 10(2): 189-197.

 

Taki, O. 2014. Development of semi-automatic transplanter for dense planting. J. Agric. Eng. Res. 15(3): 67-80. (in Persian)