بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده

در این مطالعه یک مدل نرم‌افزاری از واحد پاشنده‌ی کودپاش گریز از مرکز شبیه‌سازی شد. سپس عملکرد پاشش آن با تیغه‌های مختلف طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت تا مناسب‌ترین تیغه جهت پاشش کودهای پلت انتخاب گردد. تیغه‌های بررسی شده در این مطالعه شامل پنج طراحی شاهد، ذوزنقه‌ای، ذوزنقه‌ای زاویه‌دار، ناودانی و نبشی‌شکل بودند. به منظور اعتبارسنجی نتایج نرم‌افزاری با حالت عملی، یک ماشین پاشنده آزمایشگاهی منطبق با قسمت پاشنده کودپاش گریز از مرکز تجاری ساخته شد. الگوی پاشش تیغه‌های طراحی شده به صورت عملی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بررسی شد. اثر نوع طراحی به عنوان متغیر مستقل بر دو متغیر الگوی پاشش ایستا در مزرعه کل (TTSP) و درجه غیریکنواختی پاشش (CV) به عنوان متغیرهای وابسته جهت انتخاب مناسب‌ترین الگوی پاشش و رسیدن به مناسب‌ترین تیغه در حالت آزمایشی استفاده شد. نتایج نشان داد تیغه‌ی ذوزنقه‌ای در میان سایر تیغه‌ها بهترین عملکرد پاشش را در عرض پاشش مؤثر داشت (18/0CV=) و پس از آن به ترتیب تیغه‌های نبشی (29/0CV=)، ناودانی (38/0CV=)، ذوزنقه‌ای زاویه‌دار (57/0CV=) و شاهد (64/0CV=) قرار می‌گرفتند که این ترتیب هم در حالت نرم‌افزاری و هم در حالت آزمایشی صادق بود. بررسی وضعیت انطباق نتایج شبیه‌سازی شده با حالت آزمایشی نشان داد برای تمام تیغه‌ها، انطباق قابل قبولی بین نتایج مدل‌سازی و آزمایشگاهی وجود دارد (90/0 ≤ R2).

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1397
  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 02 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 دی 1397