طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و پژوهشگر واحد تحقیقات سازمان اتکا

2 استاد گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

3 استادیار گروه فنی و کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

یکی از روش‌های بهره‌وری استفاده از فضولات دامی، فشرده‌سازی و پلت کردن آن می‌باشد که باعث سهولت در حمل و نقل، کاهش بو و آزادسازی تدریجی نیتروژن می‌گردد. برای پلت کردن کود دامی از دستگاه‌های اکسترودر و پلت کننده دیسکی استفاده می‌شود. از آنجایی که سنگ‌ها و مواد اضافی موجود در کود انبار شده، باعث آسیب به دستگاه‌های پلت‌سازی می‌گردد، بنابراین جداسازی سنگ از کود قبل از فرآوری از جمله ضروریات فرآوری کود می‌باشد. در این تحقیق، یک دستگاه جداساز گرانشی با هدف جداسازی سنگ از کود طراحی و ساخته شد. با تغییر سه پارامتر شیب صفحات جداساز مواد، رطوبت کود و اندازه ابعاد سنگ و کود، عملکرد دستگاه ساخته شده مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور سطوح آزمایش برای شیب صفحات جداساز 10، 15 و 20 درجه، برای رطوبت کود 10، 30 و 50 درصد رطوبت و برای اندازه ذرات سنگ و کود مقادیر کم‌تر از 10، بین 10 تا 20 و بین 20 تا 50 میلی‌متر درنظر گرفته شد. بامقایسه میانگین‌ها، بیشترین بازده جداسازی سنگ از کود توسط دستگاه، در سطح شیب 10 درجه، رطوبت 50% و اندازه ذرات کمتر از 10 میلیمتر، %81/76 به دست آمد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 03 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 دی 1397