اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیئت علمی/گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

جهت بررسی اثر نوع سیستم حرکتی بر تراکم خاک و لغزش چرخهای محرک آزمایش‌ها به صورت مزرعه ای در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای اعمال شده شامل سطوح مختلف سرعت(26/1، 96/3 و 78/6 کیلومتر بر ساعت)، باد تایر(170، 200 و 230 کیلوپاسکال)، وزنه بالاست (0، 150 ،300 کیلوگرم)، سیستم‌های حرکت تراکتور(دیفرانسیل جلو، دیفرانسیل عقب و جفت دیفرانسیل ) و عمق(10،20،30 و 40 سانتی‌متر) بودند.آزمایشات در یک خاک لومی انجام شد. جرم مخصوص ظاهری خاک به عنوان شاخصی از تراکم خاک در عمق های مختلف اندازه گیری شد. همچنین تحت شرایط مختلف لغزش چرخ‌های محرک اندازه گیری شد. برای انجام آزمایشات از تراکتور چهار چرخ محرک گلدونی 240 استفاده شد. آزمایش‌ها در شرایط کنترل شده در کانالی به طول 3 متر ، عرض و عمق 1 و 6/0 متر انجام گردید. آزمایش‌ها به صورت طرح بلوک های کاملا تصادفی انجام گرفته و توسط نرم ‌افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل صورت گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر سیستم حرک چهارچرخ محرک به دوچرخ محرک عقب و جلو تغییر قابل توجهی در تراکم خاک ایجاد شد که کمترین تراکم مربوط به چهارچرخ محرک و بیشترین تراکم مربوط به دو چرخ محرک جلو بود. افزایش بار محوری باعث افزایش تراکم خاک گردید. مدل رگرسیون گام به گام با ضریب تعیین 92/0 و با توجه به ضرایب استاندارد محاسبه شده نشان داد که بار محوری، عمق، نوع سیستم حرکتی، سرعت، و در نهایت فشار تایرها به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر جرم مخصوص ظاهری خاک هستند.

کلیدواژه‌ها



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1397
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1397