تاثیر روش کشت و رطوبت خاک بر کارایی ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار؛ بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

2 استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

چکیده

بخش بزرگی از هزینه‌های تولید سیب‌زمینی مربوط به مرحلۀ برداشت است. این تحقیق به‌منظور مقایسۀ فنی عملکرد ماشین‌های برداشت در روش‌های مختلف کشت سیب‌زمینی به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. در این تحقیق تأثیر روش کاشت در دو سطح (کاشت با سیب‌زمینی‌کار دو ردیفه ساخت داخل و کاشت با سیب‌زمینی‌کار شش ردیفه وارداتی)، روش برداشت در سه سطح (استفاده از سیب‌زمینی‌کن دو ردیفه و جمع‌آوری سیب‌زمینی با کارگر، استفاده از کمباین کششی برداشت سیب‌زمینی و استفادۀ تلفیقی از سیب‌زمینی‌کن دو ردیفه و کمباین کششی برداشت سیب‌زمینی)، رطوبت خاک در دو سطح (11 و 15 درصد) بر انرژی مصرفی در واحد سطح (انرژی سوخت و کارگری در مرحله برداشت)، ضایعات حین برداشت، مصرف سوخت و ظرفیت مزرعه‌ای بررسی شد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین ظرفیت مزرعه‌ای و بازده به‌ترتیب به‌مقدار 59/0 هکتار در ساعت و 1/81 درصد در روش برداشت تلفیقی به‌دست آمده است. پایین‌ترین ظرفیت مزرعه‌ای در برداشت با استفاده از سیب‌زمینی‌کن دو ردیفه اتفاق افتاده در حالی‌که پایین‌ترین میزان بازده به‌مقدار 49/65 درصد متعلق به برداشت با استفاده از کمباین کششی است. بیشترین و کمترین درصد محصول باقیمانده در سطح مزرعه، به میزان 38/3 و صفر درصد، به‌ترتیب متعلق به روش برداشت تلفیقی و روش برداشت استفاده از سیب‌زمینی‌کن دو ردیفه و جمع‌آوری با کارگر به‌دست آمده است. نتایج تحقیق همچنین نشان می-دهد که افزایش رطوبت از 11 به 15 درصد موجب افزایش انرژی مصرفی در هر سه روش برداشت می‌شود و بیشترین میزان مصرف انرژی مربوط به استفاده از سیب‌زمینی‌کن دو ردیفه و رطوبت 15 درصد است.

کلیدواژه‌ها


Akinbamowo, R. O., Ogunlowo, A. S. and Agbetoye, L. A. S. 2011. Development of a tractor-mounted cocoyam (Xanthosoma spp.) harvester. Aust. J. Agric. Eng. (AJAE).2(3): 82-89.

Anon. 2013. STAT Database for Agriculture. FAO (Food and Agricultural Organization). Available at: faostat.fao.org.

Arfa, G. K. 2007. The effect of harvesting operation on potato crop handling. Misr. J. Ag. Eng. 24(3):
492-503.

Asadi, A. 2013. Estimation of potato cultivation coasts in 2014. Available at: Iranpotato.Persianblog.ir.
(in Persian)

Borghaee, A., Shahidzadeh, M. and gharibiasl, S. 2004. Evaluation and technical and economical comparison of potato harvester in Ardabil. J. Agric. Sci. 10(1): 51-65. (in Persian)

Hemmat, A. and Taki, O. 2001. Investigation of mechanical damage of five types of potato harvesting machines in Faryadan area of Isfahan. Sci. Technol. Agric. Nat. Res. 5(2): 208-195. (in Persian)

Joao, P.A., Daniel, H., Martins, H. and Walter, G. 2011. Operational performance of the mechanized and semi-mechanized potato harvest. Eng. Agric. Jabotcabal. 31(4): 826-834.

Maksoud, A., Arnaout, M. A., Afify, M. K. and Abd EL-Razek, W. T. 2009. A study on mechanization some planting and harvesting systems for jerusalem artichoke crop. Misr. J. Ag. Eng. 26(1): 580-596.

 

 Moosazadeh, H., Mobli, H.and Zayghami, M. 2007. Determination of mechanical damage caused by potato harvesting machines and their comparison in Ardabil area. Iran. J. Agric. Sci. 38(1): 911-917. (in Persian)