بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه مهندسی بیوسیستم

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

3 عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این تحقیق، نیروهای مقاوم افقی، عمودی، و جانبی وارد بر زیرشکن کج‌ساق در حالت‌های تک شاخه و دو شاخه در چهار سرعت پیشروی 8/1، 3/2، 9/2 و 5/3 کیلومتر بر ساعت و در عمق ثابت40 سانتی‌متر بررسی شد. آزمایش-های مزرعه‌ای بر پایۀ طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. نیروهای افقی، عمودی، و جانبی در هر آزمایش اندازه‌گیری و ثبت شدند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سرعت پیشروی از 8/1 به 5/3 کیلومتر برساعت، نیروهای مقاوم افقی، عمودی، و جانبی به ترتیب در حالت تک شاخه به میزان 14، 5/3، و 1 درصد و در حالت دو شاخه به میزان 13، 2/1، و 5/11 درصد افزایش می‌یابند. همچنین، با مقایسۀ این نیروها مشخص شد که نیروی مقاوم افقی حالت دو شاخه بیش از دو برابر حالت تک شاخه، نیروی مقاوم عمودی بیشتر از حالت تک شاخه اما نه دو برابر آن، و نیروی مقاوم جانبی حالت دو شاخه بسیار کمتر از نیروی مقاوم جانبی حالت تک شاخه است. در حالت کلی، توصیه می‌شود که با استفاده از دو شاخۀ توأم کج‌ساق به جای انواع تک شاخۀ آن، میزان نفوذ شاخه‌ها را در خاک افزایش و نیروی جانبی را کاهش دهیم و تعادل جانبی مجموعه تراکتور- زیرشکن را بهبود بخشیم.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1396
  • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1396