پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیات علمی دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی- گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم

3 دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق از یک آزمونگر تک چرخ به منظور بررسی تأثیر متغیرهای بار عمودی، فشار باد، و درصد رطوبت خاک بر پارامتر مقاومت غلتشی لاستیک در انبارۀ خاک استفاده شد. لاستیک مورد استفاده 28-4/12 و خاک مورد آزمون دارای بافت لومی- رسی بود. آزمایش‌ها به صورت آزمون فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار برای هر آزمون اجرا شد. ضریب تبیین مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از متغیرهای بار عمودی، فشار باد، و درصد رطوبت خاک برابر با R^2=0/850 به‌دست آمد. از یک شبکۀ عصبی مصنوعی چند لایۀ پیش‌خور با الگوریتم توزیع معکوس و تابع آموزشی لونبرگ- مارکوآرت برای آموزش شبکه و از دو لایۀ پنهان در معماری شبکۀ عصبی مصنوعی استفاده گردید. از دو معیار ریشه میانگین مربع خطا (RMSE) و مربع ضریب همبستگی (R^2) برای ارزیابی نتایج به‌دست آمده استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به متغیرهای مورد آزمون، فشار باد لاستیک پارامتر کنترل کنندۀ مقاومت غلتشی لاستیک در سطوح رطوبتی پایین است؛ درصد رطوبت خاک نیز تأثیرگذارترین پارامتر بر مقاومت غلتشی لاستیک در مدل رگرسیونی است. ضریب تبیین به‌دست آمده با استفاده از شبکۀ عصبی (R^2=0/977) برتری استفاده از این مدل را نسبت به مدل رگرسیونی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1396
  • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 24 دی 1396
  • تاریخ پذیرش: 27 دی 1396