نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 رئیس گروه تکنولوژی مبارزه، دفتر آفت کش ها، سازمان حفظ نباتات

چکیده

روش واحدی برای ارزیابی فناوریهای مختلف سمپاشی وجود ندارد. روشهای موجود دارای مزایا و محدودیتهایی بوده که باید مورد بررسی قرار گیرند. هدف از این پژوهش معرفی روش آزمونی برای ارزیابی سمپاشهای ULV قابل نصب بر پشت وانت است که این سمپاشها اغلب برای مبارزه با آفات مهاجم به ویژه ملخ صحرایی بکار می روند. در این پژوهش از راهنمای حداقلهای FAO کمک گرفته شد تا روش آزمونی برای بررسی عملکرد سمپاشهای ULV ارائه گردد. اندازه قطرات، توزیع عرضی و ارتفاع پاشش سه مدل سمپاش با نام های ULV3، ULV3 Plus و ULV5 که عمده تفاوت این سمپاشها بهره گیری از اتمایزرهایی با تکنولوژیهای متفاوت است، مورد ارزیابی قرار گرفت و الگوهای پاشش ترسیم گردید. بررسی ظرفیت پمپ سمپاشها نشان داد که بیشینه فشار کاری پمپ 5 بار بوده و بیشینه دبی آن 1.83 لیتر بر دقیقه در فشار 0.5 بار است. ارزیابیها نشان داد که دبی خروجی از اتمایزرها صرفنظر از حجم سم داخل مخزن یکنواخت است. قطر میانه عددی و حجمی تمامی سمپاش ها به کمک کاغذهای حساس به آب سنجیده شد و به ترتیب کوچکتر از 30 و 60 میکرومتر گزارش گردید. سمپاش مدل ULV 3 Plus که اتمایزر آن از ترکیب توان الکتریکی و بادی بهره می برد، بهترین عملکرد را با تولید قطراتی با قطر میانه عددی 28 و قطرمیانه حجمی 51 میکرومتر داشت. بدلیل محدودیتهای استفاده از کاغذهای حساس به آب، پیشنهاد می شود فناوریهای جدید همانند استفاده از پراکنش نور لیزر و یا دوربین های پر سرعت جایگزین کاغذهای حساس به آب گردد.

کلیدواژه‌ها