ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

گندم مهم‌ترین محصول زراعی و مادۀ غذایی در الگوی مصرف خوراکاست. با کاهش ضایعات گندم در مرحلۀ برداشت، امکان افزایش قابل‌ توجه در تولیدات نیز وجود دارد. با توجه به استقبال کشاورزان در استفاده از کمباین‌های کاه‌کوب، تعداد این نوع کمباین‌ها به‌ویژه برای برداشت گندم در حال افزایش است. در این تحقیق به بررسی میزان تلفات کمباین‌های معمولی و کمباین‌های کاه‌کوب از نوع جاندیر 955 و کلاس 76 پرداخته شد. آزمایش کمباین‌های کاه­کوب و معمولی  در شرایط مزرعه‌ای کاملاً یکسان و در رطوبت 14درصد اجرا و پارامتر‌های مختلف شامل تلفات در  بخش‌های مختلف کمباین اعم از واحد برش، کوبش و جدایش، مخزن و MOGو نیز درصد جوانه‌زنی بذر اندازه‌گیری شدند. کمباین‌های مورد آزمایش نوع معمولی و کاه­کوب از دو شرکت سازنده جاندیر (هپکو) و کلاس انتخاب شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مجموع تلفات برداشت کمباین کاه­کوب با تلفات برداشت کمباین معمولی در هر دو نوع کمباین کلاس و جاندیر اختلاف معنی­داری دارند. بیشترین تلفات کمباین کاه­کوب جاندیر در بخش مخزن و به میزان 16/4 درصد و در کمباین کاه­کوب کلاس در واحد کوبش و جدایش، به­میزان 13/8 درصد دیده شد که­­­ در هر دو مورد با کمباین معمولی مورد مقایسه خود اختلاف معنی­داردارند. بیشترین میزان مصرف سوخت اندازه‌گیری شده نیز در کمباین­های کاه­کوب به­میزان 55 لیتر در هکتار برای کمباین کاه­کوب کلاس و 44/69 لیتر در هکتار برای کمباین کاه­کوب جاندیر دیده شد.

کلیدواژه‌ها


Anon. 2015. Check the statistics of harvested area and production for 36 crops (1978-2013). Ministry of Agriculture-Jahad. Tehran, Iran. (in Persian)
 
Behroozi-Lar, M. 2000. Principles of Design of Agricultural Machinery. Scientific Publish Center of Islamic Azad University. Tehran, Iran. (in Persian)
 
Bougari, E., Zaki-Dizeji, H., Khorasani-Fardavani, H. and Mirshekari, S. 2013. Evaluation of some affecting factors on New Holland TC56 Combine losses during harvest by mathematical models in Ahvaz. Proceeding of the 6th National Conference Losses on Agricaltural Products. Nov. 20. Iran.
(in Persian)
 
Ghari, M., Parmah, A., Choghasefidi, A. and Yeganeh, R. 2013. Determination and evaluatiation of losses in two John Deere 1055 and John Deere 1165 wheat harvest combine at the harvest time. Proceeding of the 6th Congress of Agricultural Research Findings. May 15-16. Iran. (in Persian)
 
Heydari, M. D., Pishgarkomole, S. H. and Omid, M. 2011. Selection the most appropriate harvesting combine with analytical hierarchy process technique. Proceeding of the Fifth National Conference on New Ideas in Agriculture. Feb. 16-17. Iran. (in Persian)
 
Khosravani, A. and Rahimi, H. 2006. Evaluation of wheat losses for a combine harvesting in Fars province. J. Agric. Eng. Res. 6(25): 113-130. (in Persian)
 
Mirzazadeh, A., Abdollahpour, Sh. and Moghadam, M. 2011. Effect of design parameters on separation of grainin thresher to minimize separation loss of combine. Agric. Sci. Sustain. Prod. 21(3): 1-11.
(in Persian)
 
Mostofi-Sarkari, M. R., Asadi, H., Shaker, M. and Zare, A. 2012. Evaluation of techno-economic performance of the new harvester wheat combines with conventional combines to modify and optimize them. Proceeding of the 7th National Conference on Agricultural Machinery Engineering & Mechanization. Sep. 4-6. Shiraz, Iran. (in Persian)
 
Sabir, M. S., Iqbal, M. and Ysin, M. 2005. Influence of selected combine and crop parameters on kernel damage and thresh ability of wheat. Pakistan J. Agr. Sci. 42(3-4): 112-116.
 
Shaker, M. 2008. Evaluating and technical compering the performance of the new wheat combines harvester with conventional combines. Third International Conference of Agricultural Machinery Engineering. Iran. (in Persian)
 
Sheikhdavoodi, M. J. and Houshyar, E. 2010. Evaluation of wheat loss using new Holland combine harvester in Iran. American-Eurasian J. Agric. Environ. Sci. 8(1): 104-108. (in Persian)
 
Taghinazhad, J. and Mostofi-Sarkari, M. R. 2013. Technical and economical evaluations of canola harvesting losses in different maturity stages using three different combine harverster heads. J. Agric. Mach. 2(2): 154-162. (in Persian)
 
Yavari, A. and Pourdad, S. 2003. Study the rate of waste in various units of John Deere 955 combine on harvesting Sardari wheat in the Kermanshah province. First National Conference on Losses of Agricultural Products. (in Persian)