نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

4 مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی بذرکارهای کاشت مستقیم رایج در کشت غلات در خراسان رضوی در یک سیستم تناوبی مبتنی بر گندم با استفاده از طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.  تیمارهای این آزمایش عبارت­اند از کاشت مستقیم گندم در بقایای گندم با استفاده از خطی کارهای کشت مستقیم با نام‌های تجاری: 1- اسفوجیا،
2- بالدان،  3- تندر (نمونه­ای از کارنده­های ساخت ایران) و 4- سیماتو.  پارامترهای مورد بررسی در این طرح
عبارت­اند از: ظرفیت مزرعه­ای کارنده­ها، میزان صدمات مکانیکی وارده به بذر­ها، ضریب یکنواختی عمق کاشت بذر، عملکرد گندم، درصد سبز شدن بذر­، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و شاخص برداشت.  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که تیمارهای آزمایشی بر ضریب یکنواختی توزیع عمقی بذر، ظرفیت مزرعه­ای و شاخص برداشت در سطح احتمال 1 درصد و بر درصد جوانه­زنی بذر، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و عملکرد در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی­­دار دارد ولی بر وزن هزار دانه و صدمات مکانیکی به بذر تأثیری معنی­داری ندارد.  مشخص شد که کاشت با بذرکار اسفوجیا بهترین نتایج را از نظر یکنواختی عمق کاشت بذر و تعداد سنبله در متر مربع به­دست می­دهد.  بذرکارهای اسفوجیا و تندر ساخت شرکت برزگر همدان از نظر درصد جوانه­زنی، عملکرد، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت به­ترتیب بهترین نتایج را به­دست داده­اند. 

کلیدواژه‌ها

Afzalinia, S. 1995. Evaluation and comparison of two row planter in Fars province.  M. Sc. Thesis.  Faculty of Agriculture. Sshiraz university. Shiraz. Iran. (in Farsi).
Afzalinia, S. 1998. Evaluation of  tomato pneumatic planters. J. Agric. Eng. Res. 12, 1-14. (in Farsi)
Botta, G. F., Becerra, A. T.  and Melcon, F.  B. 2009. Seedbed compaction produced by traffic on four tillage regimes in the rolling Pampas of Argentina. Soil Till Res. 105(1): 128-134. 
De Vita, P., Di Paolo, E. Fecondo, G. Di Fonzo, N. and Pisante, M. 2007. No-tillage and conventional tillage effects on durum wheat yield, grain quality and soil moisture content in southern Italy.  Soil Till. Res. 92, 69–78.
Desbioles, J. 2004. Mechanics and features of Disc openers in Zero-till application. Agricultural Machinery Research and Design Center. University of South Australia.
Exner, D. N. Thompson, R. L. and Thompson, S. N. 1996. Practical xperience and on-farm research with weed management in an Iowa ridge-tillage-based system. J.  Prod. Agric. 9(4):496-500.
Grisso, R. D, Holshouser, D. and Pitman, R. 2002. Equipment Considerations for No-Till Soybean Seeding. Virginia Cooperative Extension Pub. 442-456.
Hemmat, A. and Taki. O. 2002. Grain yield of irrigated winter Wheat as affected by stubbel-tillage management and seeding rates in central Iran. Soil Till. Res. 63, 57-64. 
Hofman, V., Fanning,  C. and Deilbert, E. 1988. Reduced tillage seeding equipment for small grains. North Dakota State Univ. Ext. Serv. Bull. AE-826.
Martinez, E. Fuentes, J. Silva, P. Valle, S. and Acevedo, E. 1988. Reduced tillage seeding equipment for small grains. North Dakota State Univ. Ext. Serv. Bull. AE-826.
Merrill, S. D., Black, A. L. and Bauer, A. 1996. Conservation tillage affects root growth of dryland spring wheat under drought.  Soil Sci. Soc. Am. J. 60(2): 575-583.
Peruzzi, M., Taffaelli, M. and Ciolo, S. D. 1996. Evaluation on the performamces of a peculiar combined machine for direct drilling and two no-till drills for hard winter wheat and maize cultivation. International Conference on Agricultural Engineering. Sep. 23-26. Madrid. Spain.
Senapati, P. C., Mohapatra, P. K. and Dikshit, U. N. 1992. Field evaluation of seeding devices for
finger-millet. A. M. A. 23(3): 21-2.
Taki, O. 2005. Development of direct drill with active opener for using in no tillage systems. Research Report.  No. 96/1367. Isfahan Agricultural Research Center. (in Farsi)