رتبه‌بندی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی با روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: منطقه سارال شهرستان دیواندره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

انتخاب تراکتور به عنوان منبع توان در مزرعه یکی از مهم‌ترین تصمیمات و اقدامات در مدیریت مزرعه است که مدیران مزارع و کشاورزان با آن روبرو هستند. هدف از این مطالعه انتخاب بهترین تراکتور در منطقه سارال دیواندره است. توان، ایمنی، تعمیرپذیری، مانورپذیری، قیمت، خدمات و دسترسی به تعمیرکار و قطعات، سرعت حرکت، قابلیت اطمینان، تناسب توان با اندازه مزارع و تناسب قیمت و هزینه تراکتور با اندازه مزارع و درآمد کشاورزان به عنوان شاخص‌های انتخاب تراکتور مناسب مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ارزش‌دهی تراکتورها از نظر شاخص‌‌ها، از 40 کارشناس و کشاورز با تجربه که به صورت تصادفی انتخاب شدند، استفاده گردید. داده‌ها و ارزش‌دهی‌ها با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که ایمنی، سرعت حرکت و توانایی حمل و نقل و قیمت مهم‌ترین عوامل در انتخاب تراکتور در منطقه هستند. تراکتور 285ITM به عنوان مناسب‌ترین تراکتور انتخاب شد در حالی که بررسی نتایج نشان می‌دهد، تراکتورهای نیمه سنگین و سنگین مناسب شرایط منطقه که دارای مزارع کوچک و نظام کشاورزی سنتی است، نمی‌باشند. همچنین بررسی وزن‌ شاخص‌ها نشان می‌دهد که استفاده‌های غیر کشاورزی از تراکتور تاثیر بسزایی در اهمیت نسبی شاخص‌های انتخاب تراکتور مناسب در منطقه دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1396
  • تاریخ دریافت: 27 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 25 آذر 1396