دوره و شماره: دوره 20، شماره 72، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-208 
6. بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان

صفحه 73-90

ندا منصوری؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ عباس عساکره


13. ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه

صفحه 191-208

مریم لطفعلیان؛ محمد دهقان خانیکی؛ سجاد رستمی کندری؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی