ارزیابی کارندة‌ کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

2 کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس(داراب)

چکیده

بدر سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی، بقایای زیاد محصولات زراعی بر سطح خاک، کارایی کارنده‌های کاشت مستقیم و در نتیجه تولید محصول را پایین می‌آورد و بدین‌گونه پذیرش این سیستم‌ها توسط کشاورزان را محدود می‌کند. برای ارزیابی کارایی کارندة کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای محصولات و اثر آن بقایا بر عمق کاشت، سرعت جوانه‌زنی، یکنواختی عمق کاشت و ظرفیت مزرعه‌ای موثر در زراعت ذرت، مطالعه‌ای مزرعه‌ای با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل رها‌کردن بقایای گیاهی (T1)، بیرون‌ بردن (T2)، خرد‌کردن (T3) و دیسک‌زدن آنها (T4) بود. از تحلیل عاملی به منظور گروه‌بندی و تعیین موثرترین شاخص‌های کارایی کارنده استفاده شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که روش‌های مختلف مدیریت بقایای گیاهی تاثیر معنی‌داری بر ظرفیت مزرعه‌ای موثر، عمق کاشت، سرعت جوانه‌زنی و یکنواختی عمق کاشت ذرت دارد. کمترین میزان عمق کاشت و یکنواختی توزیع عمودی بذر در روش T1 مشاهده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد تاثیر روش‌های مختلف مدیریت بقایای گیاهی بر سرعت جوانه‌زنی و یکنواختی عمق کاشت به‌ترتیب به‌صورت T2>T3>T1>T4 و T2>T3>T4>T1 است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می‌دهد که سرعت جوانه‌زنی، عمق کاشت و یکنواختی عمق کاشت برجسته‌ترین شاخص‌های کارایی کارنده کاشت مستقیم ذرت شناخته می‌شوند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1397
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 11 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 12 دی 1397