اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 کارشناس ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

از عوامل موثر بر کارآیی ادوات خاک ورزی می توان به درصد رطوبت خاک، شکل هندسی تیغه و سرعت پیشروی تراکتور اشاره کرد. برای تعیین تاثیر خاک ورز جدید کج ساق بر میزان خرد شدن خاک، این پژوهش در قالب طرح آماری کرت های دوبار خرد شده با سه تکرار اجرا شد. کرت اصلی، رطوبت خاک شامل 10-7 ، 13-10 و 16-13 درصد؛ کرت فرعی، سرعت پیشروی تراکتورشامل 5، 5/7 و 10 کیلومتر در ساعت؛ و کرت فرعی- فرعی، فاصلۀ بین تیغه های کج ساق شامل 12، 16 و 20 سانتی متر بود. پارامترهای رطوبت خاک، سرعت پیشروی تراکتور و میانگین قطر وزنی ذرات خاک (MWD) اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سرعت پیشروی تراکتور، فاصلۀ بین تیغه های کج ساق و درصد رطوبت خاک در زمان خاک ورزی بر میزان MWD موثر هستند. با افزایش سرعت پیشروی تراکتور و رطوبت خاک و کاهش فاصله بین تیغه های کج ساق، میزان MWD کاهش می‌یابد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی خاک ورز جدید کج ساق، پتانسیل افزایش سرعت پیشروی در عملیات خاک ورزی را به همراه کاهش کلوخه ایجاد شده را دارد و می تواند باعث بهبود شرایط کاری و کاهش زمان تهیه بستر بذر شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1397