ارزیابی اقتصادی کمباین‌های مختلف برداشت گندم در استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش دفتر پژوهش های اقتصادی اجتماعی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار پژوهش بخش ماشین های کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

اهداف تحقیق شامل برآورد هزینه و درآمد کمباین­داران و تعیین شاخص‌های سودآوری استفاده از کمباین‌ها در راستای منافع کشاورزان است. این مطالعه در استان تهران اجرا و از طرح آماری کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد. فرضیۀ اساسی پژوهش آن است که آیا استفاده از کمباین‌های موجود صرفۀ اقتصادی دارد؟ برای دستیابی به اهداف و فرضیه تحقیق از روش بودجه­بندی جزئی شامل تحلیل ارزش کنونی منافع، آزمون اقتصادی و غیراقتصادی بودن جایگزینی کمباین‌ها در شرایط میانگین و حداکثر برداشت و تحلیل نرخ بازده نهایی (MRR) استفاده شد. به‌منظور تعیین اختلاف معنی‌داری هزینه و درآمدها از لحاظ آماری، از تحلیل تجزیه واریانس استفاده شد. نوع کمباین به‌عنوان تیمار در چهار سطح شامل کمباین کلاس اس 68، کمباین جاندیر 955،کمباین جاندیر 1165، و کمباین نیوهلند TC-56بوده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد در شرایط میانگین برداشت، کمباین جاندیر 955 نسبت به سایر سطوح تیمار دارای سود بیشتر و هزینۀ کمتر است. نرخ بازده نهایی جایگزینی کاربرد کمباین جاندیر 955 با سایر سطوح تیمار بالاتر از 9/73 درصد و بیشتر از نرخ جایگزینی سایر سطوح تیمار است. در شرایط حداکثر برداشت، معلوم شد کمباین نیوهلند نسبت به سایر سطوح تیمار دارای سود بیشتری است. نرخ بازده نهایی جایگزینی کاربرد کمباین نیوهلند با سایر سطوح تیمار بالاتر از 2/79 درصد محاسبه شده است. در سطح احتمال 5 درصد، بین هزینه سطوح تیمار اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری وجود دارد ولی درآمد سطوح تیمار اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری نشان نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها


Anon. 2015. Statistics of Agriculture in 2014-2015. Ministry of Jihad-e-Agriculture. Tehran, Iran. (in Persian)

 

Amjadi, A. and Chizari, H. 2006. The mechanization of agricultural situation in Iran. J. Agric. Econ. Dev. 55, 155-182. (in Persian)

 

Clarke, L. J. 1997. Agricultural mechanization strategy formulation: concepts and methodology and the role of the private sector and the government. AGST, FAO.

 

Dillon, J. L. and Hardaker, J.B.  1993. Farm Management Research for Smal Farmer Development.  2nd Ed. FAO, Rome, Italy. Agricultural Services Devision.

 

Heidarzadeh, E., Almasi, M., Dehghanian, S. and Shahnooshi, N. 2007. Camparison of agricultural machineries productivity and labor in three systems of mechanization, mid-mechanization and mid-traditional in wheat production in Mashad city. Proceedings of the 6th Iranian Conference of Agricultural Economic. Oct. 30. University of Ferdousi, Mashad, Iran. (in Persian)

 

Mehrabi-Bashirabadi, H. and Gilanpour, A. 2005. The relatiom between farm size with level of mechanization and productivity of agricultural machine. Proceedings of the 5th Iranian Conference of Agricultural Economic. University of Sistan and Baluchestan. Zahedan, Iran. (in Persian)

 

Minai, S. and Alavi, A. 2002. Applying automatic control systems for decreasing of waste in harvesting combine. Proceedings of the Second National Congress of Agricultural Engineering and Mechanization. Agricultural Engineering Rsearch Institute (AERI). Karaj, Iran. (in Persian)

 

Mostofi-Sarkari, M. R. 2009. Assessment and technical-economical comparison of new combine harvesting performance with conventional ones to modification and development. Research Report. No. 40669. Agricultural Engineering Rsearch Institute (AERI). Karaj, Iran. (in Persian)

 

Mostofi-Sarkari, M. R., Shaker, M. and Mahdinia, A. 2011. Investigation and technical comparison of new and conventional wheat combines performance to improve and modification. Agric. Eng. Int.: CIGR J. 13 (3): 1-10.

 

Mostofi-Sarkari, M. R., Valiahdi M. S. and Ranjbar, I. 2014. Field assessment of processing loss using combine equipped with Grain Loss Monitor on John Deere 955 and 1065. Agric. Machin. J. 4(2): 335-343. (in Persian)

 

Nabieyan, S. and Alavi-Naeni, N. 2007. The effects of mechanization in agricultural growth of Iran. J. Agric. Econo. 2(3): 243-250. (in Persian)

 

Rasooli-Sherbani, V., Almasi, M. and Ranjbar, A. 2002. Investigation of existence situation and property stratrgies for agriculture mechanization. Proceedings of the Second National Congress of Agricultural Engineering and Mechanization. Agricultural Engineering Rsearch Institute (AERI). Oct. 30-31. Karaj, Iran. (in Persian)

 

Saiedirad, M. H. and Parhizgar, A. 2011. Study of mechanization indexes in small holding in Razavi Khorasan provinces and present property strategies. J. Agric. Machin. Eng. 1(1): 48-53. (in Persian)

 

Sanai, A. 2002. Combine equipment in cereals harvesting for prepare map of product helping GIS, GPS. Proceedings of the Second National Congress of Agricultural Engineering and Mechanization. Agricultural Engineering Rsearch Institute (AERI). Oct. 30-31. Karaj, Iran. (in Persian)

 

Seddigi, H. 2002. Study of effective factors on mechanization in farms in Fars province. Proceedings of the Second National Congress of Agricultural Engineering and Mechanization. Agricultural Engineering Rsearch Institute (AERI). Oct. 30-31. Karaj, Iran. (in Persian)

 

Shahidzadeh, M., Borgei, A. M. and Garibi, A. S. 2002. Technical and economical assessment of harvesting machines of yield for tomatoes. Proceedings of the Second National Congress of Agricultural Engineering and Mechanization. Agricultural Engineering Rsearch Institute (AERI). Oct. 30-31. Karaj, Iran. (in Persian)

 

Sing, K. N., Mishra, T. N., Pathak, D. K., Singh, B. and Reddy, P. 1991. Optimum replacement time of combine harvesters. J. Am. Med. Assoc. (AMA). 4, 37-41.

 

Soltani, G. R. and Najafi, B. 1983. Agricultural Economic. Published University Center. University of Shiraz. (in Persian)

 

Taghinejad, J. and Mostofi-Sarkari, M. R. 2013. Technical and Economical assessment of losses cutting unit combine in different steps of full grown with three common head in canola. J. Agric. Machin. 3(2): 154-162. (in Persian)