پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی بیوسیستم

چکیده

یکی از راه‌های کاهش تراکم خاک اضافه کردن کودهای آلی و مدیریت تردد در زمین‌های کشاورزی است. در این تحقیق کود دامی بر مبنای صفر، 45، 60، 90 تن در هکتار با خاک رسی مخلوط شد. پس از گذشت 6 ماه (شهریور تا اسفند ماه)، در چهار سطح تردد 1، 6، 11 و 16 و در سه سطح محتوای رطوبت 8، 11 و 14 درصد در سه عمق 10، 20 و 30 سانتی‌متری تراکم خاک مورد آزمون قرار گرفت. آزمایش‌ها در انباره‌ی خاک دانشگاه ارومیه زیر چرخ 220/65 R 21 تراکتور با استفاده از آزمونگر تک‌چرخ با بار ثابت 4 کیلو نیوتن، فشار باد تایر 110 کیلو پاسکال و سرعت پیشروی 88/2 کیلومتر بر ساعت بررسی شد. نرخ کاهش جرم مخصوص و نشست خاک در مقدار 90 تن بر هکتار نسبت به تیمار بدون کود به ترتیب 7/14 و 94/6 درصد بود. همچنین با افزایش تعداد تردد از 1 به 16 و افزایش رطوبت 8 به 14 درصد جرم مخصوص 21/7 و 92/7 درصد افزایش نشان داد. به منظور مدل سازی از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP-ANN) با 6 نورون در لایه پنهان با تابع انتقال سیگموییدی و تابع انتقال خطی برای نورون خروجی استفاده شد. مقایسه نتایج مدل و نتایج تجربی نشان‌دهنده‌ی ضریب همبستگی 9991/0 =R2 بین این مقادیر بود. مقدار میانگین مربعات خطای مدل (MSE) و درصد میانگین مطلق خطای سیستم (MAPE) به ترتیب 0119071/0%0 و 0009641/%0 به دست آمدند که نشان از دقت بالای مدل شبکه عصبی در تخمین مقادیر تراکم خاک دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1396
  • تاریخ دریافت: 17 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 07 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1396