تحلیل فرآیند حمل ساقه نیشکر از مزرعه تا کارخانه با استفاده از تئوری صف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

تأخیردرآسیاب کردن ساقه‌هایبرداشت شده نیشکردرواحدهایکشتوصنعتو معطل ماندن آنها در محل تخلیه در ورودی کارخانه، هزینه‌های زیادی به بخش تولید تحمیل می‌کند. با بررسی ابعاد مختلف خط انتظار شکل گرفته در کارخانه، می‌توان اطلاعات مناسبی برای شناخت مسأله، تجزیه و تحلیل آن و ارائه راهکارهای مدیریتی تعدیل آن فراهم آورد. از این­رو در این پژوهش با جمع­آوری داده­های مربوط به ساعات ورود و خروج تراکتور و سبد حمل نی در یک فصل برداشت به تحلیل این صف پرداخته شد. طبق نتایج به­دست آمده، متوسط زمان انتظار روزانه سبدهای حمل نی در صف برابر با 06/2 ساعت محاسبه شد که این امر موجب می­شود در 60 درصد موارد طول صف از آهنگ سرویس­دهی بیشتر گردد و صفی طولانی از تراکتورهای حمل نی در کارخانه ایجاد شود. در این­صورت با افزایش 3/7 درصدی آهنگ سرویس­دهی نسبت به قبل، می­توان هزینه­های ناشی از صف را حداقل کرده و زمان انتظار در صف را بهبود بخشید که در این خصوص می­توان به­ترتیب با اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در کارخانه شکر و تراکتورهای حمل نی و استفاده از ظرفیت پنهان کارخانه، استفاده از تجهیزات پشتیبان و افزایش محوطه برای خط انتظار شکل ­گرفته، آهنگ سرویس­دهی واحد تخلیه را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


Afsharnia, F., Asoodar, M. A. and Abdeshahi, A. 2012. Investigation effect of maintenance policies on different systems failure rate of MF399 tractor. Adv. Maint. Eng. J. 2, 40-49.
(in Persian)

 

 Afsharnia, F., Asoodar, M. A., Abdeshahi, A. and Marzban, A. 2014. Technical and economical comparison of different maintenance conditions for MF399 tractor in southwest of Iran. Agric. Eng. Int. CIGR J. 16(4): 43-50.

 

Anon. 2016. Statistical book of imports. Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA). Tehran, Iran. (in Persian)

 

Arifin, M. Z., Probowati, B. D. and Hastuti, S. 2015. Applications of Queuing theory in the tobacco supply. Agric. Agr. Sci. Procedia. 3, 255-261.

 

Arslan. G., Kivrak, S., Talat-Birgonul, M., and Dikmen, I. 2008. Improving sub-contractor selection process in construction projects: Web-based sub-contractor evaluation system (WEBSES). Automat. Constr. 17(4): 480-488.

 

Bobbio, A. 2000. Birth Death Processes and Queueing systems. Anro Accademico.

 

Bunday, B. D. 1996. An introduction to Queueing Theory. Arnold, London.

 

Bustani, H. 2005. Fundamental Operation Research. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

 

Cruz, F. R. B., Duarte, A. R. and Van Woensel, T. 2008. Buffer allocation in general single-server Queuing networks. Comput. Operat. Res. 35, 3581-3598.

 

David, R. 2005. Optimizing time to overcome queue service solid at fast food restaurant (case study in Mc.Donald's Restaurant, Depok Mall Branch). Ph. D. Thesis. IPB University, Bogor, Indonesia.

 

Eslami-Baladeh, A. A., Seyed-Esfahani, M. M., Farsi, M. A. and Mahmoudi, M. 2014. A random-based model for redundancy allocation with choice of redundancy strategies. 10th International Industrial Engineering Conference. Jan. 27-28. Tehran, Iran. (in Persian)

 

Hansen, R. C. 2001. Overall equipment effectiveness: A Powerful Production/ Maintenance Tool for Increased Profits. 1st Ed. Industrial Press Inc.

 

Iravani, M. R. 2013. Queuing Systems. Queuing Models. Vol. 2. Iran University of Science and Technology Press. Tehran. (in Persian)

 

Ivo, A. and Resing, J. 2001. Queuing Theory. Eindhoven University of Technology, Netherlands.

 

Kleinrock, L. 1975. Queuing Systems. Vol. I: Theory. Wiley, New York.

 

Lamsal, K. 2014. Sugarcane harvest logistics. Ph. D. Thesis. The University of Iowa.

 

Levin, R. I. 2002. Quantitative Decision Making. Rajawali Press. Jakarta.

 

Little, J. D. 1961. A proof of the queuing formula. Opns. Res. 9, 383-387.

 

Minkevicius, S. 2009. On extreme values in open queuing networks. Mathemat. Comput. Model. 50, 1058-1066.

 

Newell, G. F. 1971. Applications of Queuing Theory. Chapman and Hall, London.

 

Noroozi, S., Asoodar, M. A., Marzban, A. and Moradi-Telavat M. R. 2015. Sensitivity comparison of the sugarcane mill delay in Iran. Green sugar cane is more sensitive or burned. Elixir Agric. 85, 34378-34385.

 

Ross, S. M. A. 1986. First Course in Probability. Macmillan Pub. Co, Inc.

 

Sayed, G. and El-Kareem, L. 1989. Quality of cane juice, III; changes between cutting and milling of sugarcane. The Egypt Sugar and Distillation Co. Sugarcane Department Research Bull.