نویسنده = مریم لطفعلیان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه

دوره 20، شماره 72، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-208

مریم لطفعلیان؛ محمد دهقان خانیکی؛ سجاد رستمی کندری؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی


2. ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-96

سجاد رستمی؛ مریم لطفعلیان؛ بهرام حسین زاده سامانی